Онлайн курсове и Видео уроци от Топ Гуру

Права и условия

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. С настоящите Общи условия се съдържа информация за дейността и се уреждат отношенията между „Tоп Гуру“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“), с ЕИК 206321488, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Любата“ № 15, което притежава и администрира Уеб сайта: www.topguru.bg , от една страна и от друга потребителите и посетителите на Уеб сайта: topguru.bg и неговите поддомейни, собственост на Дружеството. Отношенията между „Tоп Гуру“ ООД се уреждат с отделни Общи условия, които се намират в графата Общи условия за създатели на съдържание.

 

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

 • 1. „Дружество“ означава „Tоп Гуру“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“), с ЕИК 206321488, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Любата“ № 15, което притежава и администрира Уеб сайта:www.topguru.bg

 

 • 2. „Платформа“ означава уеб базираниата електронна страница topguru.bg и всички нейни поддомейни и подстраници, в който Дружеството предоставя достъп до платена услуга, представляваща посредничество при свързване на Създатели на съдържание и потребители за предоставяне на достъп до запис на видео съдържание– образователни, развлекателни и други видеа, представени от създатели на съдържание чрез предоставените от Дружеството електронни ресурси и системи. Платформата предоставя на Потребителя информация за услугите на Дружеството, които Потребителят може да ползва при спазване от негова страна на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания от Дружеството. Услугите, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени на Платформата, не се предоставят от Дружеството и не могат да бъдат изисквани от Платформата, от Потребител или от която и да е Трета страна.

 

 • 3 „Потребител“ означава физическо лице, което е ползвател на Уеб сайта и е извършило съответната регистрация в него;

 

 • 4 „Посетител“ означава физическо лице, което посещава/ползва Уеб сайта без да се е регистрирало и създало акаунт в него;

 

 • 5 „Създател на съдържание“ означава всяко лице, посочено на Платформата като изпълнител на Услуга, представляваща запис видео съдържание – образователни, развлекателни и други видеа. Създател на съдъражние може да бъде дееспособно физическо лице, което успешно се е регистрирал като автор в платформата и е създал авторски профил.

 

 • 6 „Профил“ по смисъла на тези общи условия означава личният профил на Потребителя, който се е регистрирал по някоя от формите за регистрация в Платформата, който позволява на Потребителя да ползва услугите, предоставяни чрез Платформата.

 

 • 7. „Услуга“ на Платформата означава:

 

 • Посредническа услуга, изразяваща се в предоставяне на технически и организационни мерки, както и свързване на Потребители и Създатели на съдържание за достъп до запис на видео съдържание – образователни, развлекателни и други видеа, срещу заплащане на определената цена за определен срок, като обичайният срок, в който на Потребителя се предоставя достъп до видеосъдържанието е 12 /дванадесет/ месеца, освен ако изрично не е посочено друго;
 • Достъп до предоставените от Създателите на съдържание информационни ресурси и данни, рекламно-информационни съобщения и бюлетини чрез Платформата;
 • Достъп до дискусионни публикации чрез коментари и докладване на админ на Платформата;
 • Достъп до регистрация и създаване на Потребителски профил в Платформата;

 

 • 8 „Общи условия“ означата настоящите Общи условия, които представляват договор за предоставяне на посредническа услуга, която се предоставя от Дружеството на Потребителя, съгласно условията посочени в същите. Този договор има правнообвързваща сила за Дружеството и Потребителите на Платформата. Страни по договора са Дружеството, от една страна, и Потребителят, от друга страна. Общите условия включват условия за ползване на Платформата, правила за регистрация на профил, за поръчване и получаване на Услуга, правата и задълженията на Потребителите, ползващи Платформата, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Платформата. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Платформата, Потребителят декларира и заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Потребителя на Платформата представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения с Дружеството. Потребителят следва да прочете внимателно действащите Общи условия преди да пристъпи към ползване на Платформата. Приемането и съгласието с тези Общи условия е задължителна предпоставка за използването на Платформата и предоставяне на Услуга на Потребител.

 

 • 9 „Директен маркетинг“ означава предлагане на стоки и/или услуги на Потребители и Посетители на Уеб сайта чрез рекламно-информационни съобщения или бюлетин по електронна поща, телефон, чрез публикации в Уеб сайта или по друг начин;

 

 • 10. „Страни“ - означава общото наименование на Дружеството, Потребителят и Създателят на съдържание.
 • 11 „Страна“ - означава Дружеството, Потребителят или Създателят на съдържание.

 

 • 12 „Трети страни/лица“ означава всички други лица, организации и органи освен Дружеството, Потребителя или Създателят на съдържание.

 

 1. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК И ПОСРЕДНИЧЕСТВО.

 

3.1.Цената на Услугата за посредничество при предоставяне на достъп до видеосъдържание за определен срок е в размер, определен от Дружеството за всяко отделно видео или поредица от видеа. Цената за посредничеството е определена като процент от цената на достъпа до видеосъдържение и е определена в български лева, като същата е калкулирана в крайната цена обявена на Платформата за съответното видеосъдържание.

3.2. Цената на Услугата за достъп до видеосъдържание за определен срок за Потребител - физическо лице, е в размер, определен от Създателите на съдържание за всяко отделно видео или поредица от видеа, посочена е в Платформата, в български лева и е крайна цена с включени всички данъци и такси, освен ако в Платформата не е посочено друго.

3.3. Цената на Услугата за предоставяне на достъп до видео съдържание за определен срок и посредничеството е за достъп единствено на потребителя направил поръчката.

3.4. Цената на Услугата за достъп до видеосъдържание за определен срок и за посредничество за достъп до определено видеосъдържание е различна за всяко видео, качено на Платформата.

3.5. Цената на Услугата за посредничество при предоставяне на достъп до конкретно видео съдържание за определен срок, която Дружеството се задължава да предостави на Потребителя, е тази, посочена на Платформата към момента на извършване на поръчката от Потребителя, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Дружеството си запазва правото да уведоми Потребителя за действителната цена на посредничеството и цената на достъпа до конкретното видео съдържание.

3.6. Крайната дължима от Потребителя сума представлява сбор от цената за достъп до избраните видеа за определен срок и процентът за осъщественото посредничество, до които Потребителят е заявил достъп, и които Потребителят е поръчал.

3.7. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че Дружеството има право да променя едностранно, по собствена преценка, по всяко време и без предизвестие цената за посредничество при достъп до конкретно видеосъдържание, като такива промени няма да засягат поръчки за достъп до конкретно видеосъдържание, които вече са платени от Потребител към момента на промяната.

3.8. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че Създателят на съдържание има право да променя едностранно, по собствена преценка, по всяко време и без предизвестие цената за достъп до конкретно видеосъдържание за определен срок, като такива промени няма да засягат поръчки за достъп до конкретно видеосъдържание, които вече са платени от Потребител към момента на промяната.

3.9. Платформата изисква цената за достъп до конкретно видео съдържание за определен срок и посредничеството при осъществяването му да бъде платена предварително от Потребителя в пълен размер преди да бъде предоставен временен достъп до същото в неговия Потребителски профил. Условие за завършване на поръчката за предоставяне на достъп до видео съдържание за определен срок, Потребителят да е заплатил пълната цена, определена от съответния Създател на съдържание за достъп до конкретното видео и посредничеството на Дружеството за същото.

3.10. Заплащането на цената на услугите дава възможност на Потребителя да получи достъп до поръчаното видео за определен срок с посредничествтото на Дружеството, осигурено чрез Платформата, съгласно клаузите на настоящите Общи условия. Правото на получаване на достъп до конкретно видео съдържание възниква единствено след заплащане на съответната цена за достъп до видеото на Създателя на съдържание и съответната цена за посредничеството на Дружеството.

3.11. Дружеството не дължи предоставянето на Услуга чрез Платформата, която не е изрично поръчана и платена от Потребителя.

3.12. Дружеството може да предоставя отстъпки за Услугите, предлагани на Платформата. Отстъпките следва да са съобразени с изискванията на българското законодателство и допълнителните правила, определени от Дружеството.

3.13. Правилата, приложими за такива отстъпки, са обозначени на мястото, където е показана отстъпката на в Платформата. Отстъпките могат да се предоставят чрез промо кодове или други определени от Дружеството начини (напр. промоции, отстъпки за лоялност, индивидуални отстъпки, отстъпки на случаен принцип или отстъпки, които Потребителят получава в резултат на участие в състезание, томбола или клиентско проучване).

3.14. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират и кумулират при поръчка и закупуване на достъп до едно и също видео, освен в случаите, когато това е изрично упоменато на съответното място в Платформата.

3.15. Дружеството не дължи връщане на вече платени суми за посредничество при поръчан достъп до конкретно видео съдържание, както и за самата услуга по предоставянето на видеосъдържание от Създател на съдържание. Дори Потребителят да реши да прекрати едностранно ползването на Услугите, предлагани от Дружеството или Създателите на съдържание чрез Платформата, това прекратяване се счита за осъществено по отношение на поръчки, които не са завършени, респективно не е платената цената за същите.

 

 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

4.1. Плащането се извършва от Потребителите с дебитна или кредитна карта, чрез виртуален пос терминал на лицензиран посредник, посочен в правилата за плащания, публикувани на електронната страница на Платформата. Дружеството има право да добавя допълнителни начини за плащане на Услугите чрез интеграция с трети страни, както и да премахва начини на плащане едностранно, по собствена преценка.

4.2. Всички плащания се извършват само в български лева.

4.3. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. В този случай Потребителят се съгласява и приема правилата и политиките за ползване на услугите на третите лица - партньори на Дружеството, чрез които се извършва плащането.

4.4. Дружеството не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на същото.

4.5. Потребителят разбира и се съгласява, че при плащане с банкова карта или други средства за електронно разплащане може на Потребителя да бъдат начислени банкови, преводни или други такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/разплащателна институция.

4.6. Всички банкови и други такси, банкови комисионни и комисионни на трети лица във връзка с плащането, загуби от валутен курс или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Потребителя. Потребителят се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Дружеството да получи пълния размер на цената за предоставяне на достъп до конкретно видео съдържание, определена от Дружеството за конкретно видео съдържание.

4.7. В случай че Потребителят изиска издаването и има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за достъп до конкретно видео съдържание, Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство при регистрирането на Профил на Платформата или при извършването на поръчка за предоставяне на достъп до конкретно видеосъдържание.

 

 1. ПОРЪЧВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА ПЛАТФОРМАТА

 

5.1. Услугите на Дружеството по предоставяне на посредническа дейност се осъществяват чрез Платформата. Потребителят дава изричното си съгласие за приемане на настоящите Общи условия и да бъде обвързан с договора за посредничество, като ги приема и потвърждава чрез електронните средства, предоставени на Платформата.

5.2. Със съгласяването и приемането на настоящите Общи условия по посочения в настоящите Общи условия начин, Потребителят заявява и декларира, че не са необходими допълнителни действия и одобрения.

5.3. С приключване на процедурата по приемане на Общите условия, Договорът за предоставяне на посреднически услуги и Общите условия са правно обвързващи и имат същия задължителен правен характер, както ако са подписани на хартиен носител, като се приемат по този начин и за доказателства в съда и всеки друг компетентен административен орган.

5.4. Услугата, свързана с посредничество при предоставяне на достъп до видео съдържание, се предлага на Потребителите от Дужеството.

5.5. Услугата по предоставяне на видеосъдържанието за определен срок се предлага от Създателите на съдържание чрез Платформата.

5.6. В случай че Потребителят няма регистриран Профил, за завяване на Услугите предлагани от Създатели на съдържание чрез посредничеството на Платформата, е задължително попълването на следните данни за Потребителя:

5.6.1. име и фамилия;

5.6.2. адрес на електронна поща (имейл);

5.6.3. телефон за връзка; и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за поръчка на Платформата.

5.7.Потребители на Платформата могат заявяват достъп до конкретно видеосъдържание от даден Създател на съдържание чрез посреднчеството на Платформата, следвайки инструкциите на стандартната форма за поръчки, качена на Платформата.

5.8. Инструкциите и стандартната форма за заявка на достъп до видеосъдържание, предоставени на Платформата, могат да бъдат променяни от време на време едностранно от Дружеството.

5.9. За извършване заявката за достъп до видеосъдържание чрез посредничеството на Дружеството, Потребителят трябва да избере конкретно видео от конкретен Създател на съдържание, както и да направи плащане на цената за посредничеството и за достъп до видеото, съгласно раздел III и раздел IV по-горе от настоящите Общи условия.

5.10. В случай че Потребителят извършва поръчка на достъп до видео чрез посредничеството на Дружеството през Платформата без да има предварително регистриран Профил на същата, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за заявката, че е съгласен с и приема настоящите Общи условия, с което се счита, че Потребителят е приел последните. В този случай Потребителят е информиран, декларира и се съгласява, че Дружеството автоматично създава Профил на Потребителя и му предоставя достъп до видеосъдържанието през същия.

5.11. За избягване на всякакво съмнение, поръчката се счита за завършена след плащане от Потребителя на цената на посредничеството на Дружеството и на достъпа до конкретното видеосъдържание, предоставено от Създател на съдържание, съгласно раздел III и раздел IV по-горе от настоящите Общи условия.

5.12. Без да бъде извършено плащането по направената поръчка, същата не се счита за завършена за Дружеството, като за последното не възникват задължения във връзка с изпълнение на Услугата по посредничесто.

5.13. Договорът за посредничество се счита за сключен от момента на заплащането на цената за всички заявени чрез Платформата. Със завършване на поръчката, лицето, което е направило същата, декларира и гарантира, че не е недееспособно или непълнолетно лице, респективно, че е получило съгласие от родител/настойник, в случай че е непълнолетно, както и че използва своята действителна самоличност и данни при извършване на поръчката.

5.14. След завършване на поръчката за достъп до конкретно видео, Потребителят ще получи на посочения от него адрес на електронна поща (имейл) електронно съобщение с потвърждение за извършената поръчка. В случай че Потребителят, който е извършил поръчката няма регистриран Профил на Платформата, в имейла по предходното изречение, заедно с информацията за направената поръчка за достъп до конкретно видео, Потребителят ще получи автоматично генерирана регистрация на Профил на Платформата на база предоставените данни по т. 2, изречение последно по-горе, като въведе парола за достъп, както и линк за достъп до поръчаното видео.

5.15. Извършването на поръчка за достъп до видео на Платформата представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с настоящите Общи условия, както и с плащане на цената за същото, в размера, при условията и съгласно сроковете, определени съгласно раздел IV и раздел V по-долу от настоящите Общи условия.

5.16. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че обичайният срок за изпълнение от страна на Дружеството за посредничество на заявената услугата при предоставяне на достъп до конкретно видео е до 3 (три) дни. Срокът за предоставяне на достъп видео от конкретен Създател на съдържание започва да тече от момента, в който цената за поръчания достъп до видео, както и за осъщественото посредничество, е изцяло платена от Потребителя.

5.17. Записаното от Създател на съдържание видео се предава на Потребителя, който е поръчал достъп до него, с посредничеството на Дружеството, осъществено чрез Платформата.

5.18. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че Платформата не извършва преглед на записаното видеосъдържание, както и на всички съпътсвъщи материали предоставени от Създател на съдържание, преди да бъде предоставен достъп на Потребителя, както и преди същите да бъдат качени на Платформата.

5.19. Платформата не носи отговорност пред Потребителя, в случай че Създателят на съдържанието, който е записал видеото, не е изпълнил изцяло или отчасти описаното съдържание на видеото или предоставените материали.

5.20. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че достъпът до всяко видео може да се ползва от само и единствено от него, само за лични и некомерсиални цели.

5.21. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че няма право да споделя достъпа си до видеото или предоставени към видеото материали , качени на Платформата от Създател на съдържание с други лица, като първият няма право: да сваля видеосъдържанието, да го презаписва, сваля на електронен или траен носител. Под „траен носител се разбира“ всеки инструмент, който дава възможност на Потребителите да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са включително, но не само хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на Потребителя да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и Дружеството, предоставил информацията, не може да я променя.

5.22. С извършване на поръчка за достъп до видеосъдържание с посредничеството на Дружеството чрез Платформата, Потребителят разрешава на Дружеството да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с поръчката за достъп до видеосъдържание, включително в случай на предявени претенции от или към Потребителя във връзка с поръчан достъп до видеосъдържание.

5.23. Потребителят разбира, декларира и се съгласява, че Дружеството не може да осъществява контрол спрямо Създателите на съдържание и не може да задължи или принуди Създателите на съдържание да спазват конкретни инструкции или да изпълняват точно и в пълен обем такива за съдържанието на записаните от Създателя на съдържанието видеа. Потребителят е запознат и се съгласява, че Създателите на съдържание сами определят темите и съдържанието на записаните от тях видеа и предоставените към тях материали ако има такива. В случай на отклонения от страна на Създателя на съдържанието, което е поместено в описанието на видеото и действителното съдържание или разминаване в съдържанието на предоставените от Създателя на съдържание материали, Дружеството и Платформата не носят отговорност, до колкото качването на видеосъдържанието в Платформата не е под контрола на Дружеството.

5.24. Потребителят е запознат и се съгласява, че Създателите на съдържание притежават собствен авторски профил в Платформата, от който същите едностранно и свободно могат да качват в Платформата избрано от тях съдържание. Процесът по публикуване на видеа и материали към тях от Създатели на съдържание няма как да бъде контролиран от Дружеството.

5.25. В случай, че Дружеството не предостави посредничество при осигуряване на достъп до поръчания и заплатен достъп до видеото в срок до 7 дни след направеното плащане на всички цени/за достъп до видеосъдържанието и за извършеното посредничество/, Дружеството ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от последния цена за посредничество при осигуряване на достъп до видеото, без Дружеството или Създателят на съдържание да дължат на Потребителя каквото и да е друго обезщетение или компенсация. По отношение на заплатената цена за достъп до видеосъдържание за определен срок, Потребителят следва да се обърне към Създателя на съдържание, чрез предоставения в Платформата адрес на електронна поща или по друг начин.

5.26. Потребителят е запознат и се съгласява, че Дружеството не носи отговорност за съдържанието на записано и качено на Платформата видео от Създател на съдържание, включително за всички случаи, при които видеото съдържа грешки и/или непълноти, или когато то съдържа нецензурни, вулгарни, обидни или други накърняващи доброто име и морала, думи, изрази и/или жестове, изпълнени от Създателя на съдържание и/или Трето лице, включено във видеото и/или чрез него се нарушава закона и/или правата на Трети лица. Потребителят се съгласява, че Дружеството може да осъществява контрол върху действията на Създателя на съдържанието или Трети лица, доколкото последните сами ръководят действията си в Платформата чрез собствени профили.

5.27. Потребителят е запознат и се съгласява, че Дружеството не носи отговорност ако Създател на съдържание свали от платформата или прекрати достъпа до създадено от първия видеосъдържание. В този случай потребителят се съгласява, че посредничеството е осъществено, като на възстановяване подлежи единствено цената за достъп до видео съдържанието, чието възстановяване потребителят следва да потърси директно от създателя на съдържание.

5.28. Потребителят, както и всички Трети лица, на които първият е предоставил достъп до Профила си в Платформата, носят отговорност за поръчване на достъпа до видео съдържанието чрез посредничеството на Платформата от Профила на Потребителя в Платформата.

5.29. Потребителят носи отговорност за цялата информация, публикувана в Профила, както и за всички действия извършени от Профила му, както и за всички последици, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил.



 1. РЕГИСТРАЦИЯ

 

6.1. Електронната страница, на която се намира Платформата е свободно достъпна. Достъпът до услугите, предлагани чрез Платформата и от Създателите на съдържание, както и пълните функционалности на същата, се достъпват чрез регистрация и създаването на Профил на Потребител.

6.2.Регистрацията на Профил на Потребител е безплатна и е по желание на Потребителя. Регистрацията на Профил на Потребител изисква попълването на предоставения на Платформата формуляр за регистрация на Потребител. Във формата за регистрация е необходимо Потребителят да посочи задължително най-малко следните данни:

 1. име и фамилия;
 1. адрес на електронна поща (имейл);
 2. парола;
 3. телефонен номер;
 1. други изискуеми данни съгласно формуляра за регистрация на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на Дружеството. Преди да направи регистрация на Профил, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия и с Политиката за защита на личните данни на Дружеството.
 2. Регистрация може да се направи и автоматично чрез използване на профила на Потребителя във Фейсбук или Гугъл, като Потребителят следва да натисне изрично посочения бутон за това.

6.5. С приемане на настоящите Общи условия потребителите, попълнили формуляра за регистрация и потвърдили регистрацията си чрез натискането на бутона за регистрация, дават право на Дружеството и/или служители в същото лица от неговия екип, да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация на същото и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо с оглед изпълнението на настоящите Общи условия при предоставяне на услугата.

6.6. След попълване изцяло на задължителните данни в съответните полета във формуляра за регистрация на Платформата, Дружеството изпраща потвърждение на Потребителя чрез електронно съобщение на посочения от Потребителя адрес на електронната поща за потвърждение на регистрацията. Дружеството и изпраща линк за достъп до Профила на Потребителя, който последният следва да активира, като влезе в Профила си чрез натискане на линка в изпратеното електронно съобщние. След натискане на линка за потвърждение регистрацията се счита за успешно потвърдена, а профилът на Потребителя се счита за активиран.

6.7.Потребителите - физически лица трябва да са дееспособни лица на възраст 14 години или повече. На непълнолетни лица между 14 и 18 годишна възраст се позволява да използват услугите, предлагани на Платформата. При регистрация на непълнолетно лице (на възраст от 14 до 18 години), същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото. Дружеството си запазва правото да отказва регистрация и достъп на лица, които са под 14-годишна възраст (доколкото могат да бъдат идентифицирани като такива).

6.8. За въведените лични данни се прилага Политиката за защита на личните данни на Дружеството.

6.9. След успешната регистрация и активация на Профил, Потребителят може да осъществява свободно достъп до Профила си, създаден в Платформата чрез въвеждане на посочения от Потребителя при регистрацията си адрес на електронна поща и избраната от него парола за достъп.

6.10. Когато Потребител създаде и активира своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната програма на Дружеството, предоставена чрез Платформата. Преди да ползва услугите на платформата, Потребителят следва да отбележи на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия и с Политиката за защита на личните данни на Дружеството чрез поставяне на отметка.

6.11. Счита се, че Потребителят е съгласен с и е приел настоящите Общи условия, с извършване на регистрацията на Профил, активирането му и изразяване на съгласието на Потребителя с Общите условия, чрез поставяне на отметка на обозначеното за това място. От момента на изпълнението на всички условия по предходното изречение договорът между страните се счита за сключен.

6.12. С извършване на регистрацията и активирането на профила, лицето, декларира и гарантира, че не е недееспособно, респективно че е получило съгласие от родител/настойник, в случай че лицето е непълнолетно, включително за предоставяне на личните си данни на Дружеството, както и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

6.13. Всяко лице, при регистрацията на своя Профил на платформата, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в Платформата. Дружеството не носи отговорност, ако Потребител или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Дружеството не може да предостави която и да е от услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Потребителя.

6.14. По своя преценка Дружеството има право да откаже предоставянето на която и да е от услугите, предлагани чрез чрез Платформата, както и да откаже регистрация на Профил на Потребител в Платформата или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил на Потребител. Предходното изречение се прилага, във всички случаи, в които Потребителят не е попълнил изцяло и/или правилно необходимата информация, както и при съмнения, че Потребителят не отговаря на условията за ползване на услугите, предлагани чрез Платформата (например при недееспособност на лицето, неверно въведени данни, липса на представителна власт, както и всякаква друга причина, поради която право да използва услугите предлагани чрез Платформата или не изпълнява изискванията на закон, подзаконов нормативен акт, Платформата и/или тези Общи условия), нарушил е настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Създатели на съдържание или Трети страни във връзка с предлаганите чрез Платформата услуги, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Потребителя или запазване или възстановяване на информацията и материалите в Профила на Потребителя.

6.15. Потребителят носи отговорност за всички действия или бездействия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия Профил. Потребителят се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му в Платформата на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Потребителят предостави данните за достъп до потребителския си профил на трето лице се счита, че същият го е упълномощил да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка. В този случай Потребителят отговаря за действията на това лице, извършени в Платформата чрез неговия потребителски Профил като за свои.

6.16. Потребителят носи отговорност за попълнените и заявени от него информация, данни и услуги чрез Профила си на Платформата. Правилата по предходното изречение се прилагат и в случаите, когато същите са предоставени по телефона на Дружеството, ако има такива.

6.17. Потребителят се задължава да уведоми Дружеството при всяка промяна в данните, които е предоставил на Дружеството, като в противен случай Дружеството не носи отговорност за изпълнение на услугите предоставени чрез Платформата.

6.18 При попълване от Потребителя и/или Трето лице на непълни или неточни данни, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия, които могат да доведат до възпрепядстване на Дружеството или Създател на съдържание да предоставят услугите, предлагани чрез Платформата, Потребителят носи отговорност за заплащане на посредничеството и поръчания чрез Платформата достъп до видео съдържание, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Дружеството.

6.19. Във всички случаи Потребителят носи отговорност за плащането на посредничеството, както и всеки поръчан чрез Платформата достъп до видеа, както и за всякакви допълнителни разходи, вреди и пропуснати ползи, понесени от Дружеството, Създатели на съдържание и/или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Потребителя или липса на последващо уведомление съгласно т. 6.15 по-горе.

6.20. Разпоредбите на настоящия раздел относно изискванията за лицата, които могат да регистрират Профил на Платформата, както и за задълженията, които възникват за Потребителите по повод на предоставените данни и информация, се прилагат съответно и за всички случаи на поръчване чрез Платформата на достъп до видеа от Потребител, който няма регистриран Профил на Платформата. В случай, че Потребител поръча Услуга, предлагана от Платформата без предварителна регистрация, Дружеството автоматично създава Профил на Потребителя и изпраща на същия код за достъп под формата на линк на посочения от Потребителя адрес на електронна поща.



 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАТФОРМАТА

 

7.1. Платформата предоставя на Потребителите информация за предоставяните от Дружеството услуги по посредничество и предоставя на Потребителите функционалности, свързани с поръчване и получаване на достъп до конкретно видео съдържание, записано и качено на Платформата от Създатели на съдържание, чрез техния авторски профил, срещу заплащане на определена от Създателя на съдържание цена и определена от Дружеството цена за осъщественото посредничество при спазване от страна на Потребителите на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните Услуги.

7.2. Дружеството по никакъв начин не предоставя Услугите по записване на конкретното видео съдържание и материалите към същото ако има такова, предлагани чрез Платформата, нито Дружеството отговаря за информацията, предоставена чрез Платформата както от страна на Потребителите, така и от страна на Създателите на съдържание.

7.3. Потребителят е запознат и се съгласява, че данните и информацията, включени в Профилите на Потребители, авторски профили, базата данни на Платформата, както и цялата информация относно същите, са предоставени от съответните Създатели на съдържание и Потребителите.

7.4. Потребителят е запознат и се съгласява, че лицата по предходната точа са отговорни за цялата информация и данни, които се предлагат чрез Платформата.

7.5. В случай, че Потребител има въпроси относно дадена информация, свързана с конкретно видео или друг материал, предоставен от Създател на съдържание, Дружеството има право да насочва Потребителя директно към съответния Създател на съдържание.

7.6. Дружеството не носи отговорност за грешки и/или непълноти в описанието и характеристиките на видеата, записани Създател на съдържание и качени на Платформата.

7.7. Потребителите приемат и се съгласяват, че Създателят на съдържание носи отговорност спрямо Потребителя за посочените в предходната точка обстоятелства, като всички претенции на Потребителя във връзка с подобни вреди следва да се отправят директно към Създателя на съдържание.

7.8. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задължения, свързани със записването на конкретно видео съдържание или предоставяне на конкретен материал, който е описан от страна на Създателите на съдържание.

7.9. Потребителите приемат и се съгласяват, че Създателят на съдържание носи отговорност спрямо Потребителя за посочените в предходната точка обстоятелства.

7.10. Всички претенции на Потребителя във връзка с вреди, възникнали в следствие на някое от условията по предходните точки, следва да се отправят директно към Създателя на съдържание.

7.11. Потребителите носят отговорност за предоставената чрез Платформата информация. Потребителите, които предоставят и въвеждат информацията, носят отговорност за всички свои действия и бездействия, извършени чрез Платформата.

7.12. Дружеството може да съдейства по своя преценка за уреждане на спорове между Създател на съдържание и Потребител, ако Потребителят изпрати информация за възникналия спор със създател на съдържание чрез предоставения за това формуляр на Патформата или на електронната поща на Дружеството: [email protected]

7.13. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, предоставено или въведено от Потребителите на Профилите им на Платформата, както и за описанието, информацията, изображенията, видео материалите или другите елементи или характеристики относно Потребителите и Създателите на съдържание и записаните от последните видеа.

7.14. Дружеството не носи отговорност и за всички други данни, информация и материали, въведени, публикувани или предоставени от Потребители, Създатели на съдържание или Трети лица чрез Платформата, включително коментари и съдържание на комуникация между Потребители, Създатели на съдържание и Трети лица.

7.15. Дружеството не носи отговорност за авторските права върху изображенията или другите обекти на интелектуална собственост, включени във видеата, или материалите предоставени от Създатели на съдържание, Потребители или Трети лица.

7.16. Дружеството не носи отговорност за това дали фотографии, видео материалите или други предоставени чрез Платформата материали и съдържание са на съответния Създател на съдържание или Потребител, включително дали последните притежават авторски права или сродни права върху изображенията, видео материалите или другите обекти на интелектуална собственост, както и дали видеата са с необходимото съдържание или качество, както и дали Създателят на съдържанието има авторски и/или сродни права като например да ги публикува и използва.

7.17. Отговорността за актуализиране на данните и информацията в Профилите на Потребителите, е на съответния Потребител.

7.18. Дружеството приема и се съгласява всички претенции във връзка със съдържанието и актуалността на данните и информацията, публикувани от Потребител в профила му и/или на Платформата по друг начин, както и при поръчките за достъп до конкретно видео съдържание, да бъдат предявени директно към него.

7.19. В случай че Дружеството претърпи каквото и да е вреди във връзка с предоставени на Потребителя услуги, Потребителят е запознат, съгласява се и се задължава да възстанови на Дружеството всички претърпени от същото вреди, включително имуществени санкции, обезщетения, компенсации, разноски и адвокатски хонорари в съответния размер.

7.20. Създателите на съдържание и Потребителите носят цялата отговорност за всички създадени от тях и качени на Платформата материали, коментари и комуникация, които нарушават правата на Трети лица или противоречат на приложимото законодателство, подзаконови нормативни актове и настоящите Общи условия.

7.21. Потребителят е запознат и се съгласява всички претенции във връзка с нарушени авторски или други права следва да бъдат предявени директно към друг Потребител или Създателя на съдържание, който е използвал съответния обект на авторско право в своето съдържание, което е предоставило на Дружеството за публикуване.

7.22. Платформата предоставя възможност и други ползватели на Платформата да направят коментари, да дадат становище или по друг начин да дадат оценка относно Потребител и Създател на съдържание.

7.23. В този случай отговорността на действията и бездействията на Потребител, извършвани чрез Платформата, е изцяло на съответния Потребител.

7.24. Отговорността за действия, бездействия и коментари на ползватели на Платформата е на съответните ползватели.

7.25. Дружеството не носи отговорност дали коментарите, становищата и/или дадените по друг начин оценки на лицата, които са ги направили, са верни и дали отговарят на изискванията на закона, морала или добрите нрави.

7.26. Потребителят е запознат и се съгласява, че всички претенции по предходните точки следва да се предявяват към него, съответно от Потребителя директно към лицата, направили коментар, дали становище и/или оценка.

7.27. Всички отношения на Потребителя със Създатели на съдържание и Трети лица се уреждат от името на и за сметка на Потребителя, освен ако Дружеството не е поело изричен ангажимент във връзка с уреждането тези отношения.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

8.1.Права на Потребителя при използване на Платформата

 

8.1.1 Потребителят има право да ползва Услугите, предлагани чрез Платформата, като спазва задълженията си съгласно настоящите Общи условия и заплаща надлежно и в срок указаните от Дружеството цени за предоставяне на посредничество при осигуряване на достъп до конкретни видеа.

8.1.2 Потребителят има право да поиска при предоставен достъп до конкретно видео за определен срок по негова поръчка с платеното посредничесто на Платформата след заплащане на дължимите цени, да му бъдат предоставени изискуеми по закон документи, нужни на Дружеството или Потребителя за упражняване и изпълнение на негови законоустановени права и задължения, включително за осчетоводяване на плащанията.

8.1.3 Потребителят е запознат и се съгласява, че обичайният срок, в който на Потребителя се предоставя достъп до видеосъдържанието е 12 /дванадесет/ месеца, освен ако изрично не е посочено друго.

8.1.3 При издаване на фактура за предоставеното посредничество, същата се издава от Дружеството на името на Потребителя.

8.1.4. При издаване на фактура за предоставения достъп до видеосъдържание, качено на Платформата от Създател на съдържание, същата се издава от Създателя на съдържание на името на Потребителя.

8.1.5.Потребителят има право да направи профила си на Платформата неактивен за неопределен период от време. При повторно активиране на Профила Дружеството има право да направи повторна преценка дали да одобри или не регистрацията на Профил на Потребителя.

8.1.6.Потребителят има право да се откаже от ползване на Платформата и от Услугите, предоставяни чрез нея, по всяко време, като изтрие Профила си чрез избиране на функцията “Изтрий профила” или друга аналогична функция на Платформата. В този случай, Потребителят дължи плащане на всички поръчани от него достъп до конкретни видеа, преди момента на отказ / изтриване/деактивиране на Профила му, ако изрично не е отказал да завърши поръчката за същите по реда на тези Общи условия.

 

8.2. Задължения на Потребителите при използване на Платофрмата. Отговорост.

8.2.1 При ползването на Платформата и на Услугите, предлагани на нея, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Потребителят или от която ползва Услугите, указанията на Платформата и допълнителните указания на Дружеството, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.

8.2.2. Потребителят се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Платформата връзки към информация, както и инструкции за съдържание на видео, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:

8.2.3. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Потребителят или от която ползва Услугите или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни;

8.2.4. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;

8.2.5. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;

8.2.6. които нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;

8.2.7. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;

8.2.8. които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;

8.2.9. заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.

8.2.10. Потребителят се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Платформата, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица до нея, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Потребители, Създатели нс съдържание, посетители и други Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, Партньори, посетители и други Трети лица.

8.2.11.Потребителят се задължава да не извършва чрез Платформата забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация/лиценз за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.

8.2.12. Потребителят се задължава да уведомява незабавно Дружеството за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на Платформата, включително от негови представители или Трети лица.

8.2.13. Потребителят няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Платформата и/или Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

8.2.14. Потребителят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил или Платформата, в случай че няма регистриран Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Потребителят незабавно трябва да уведоми Дружеството. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Потребителя или през Платформата, с използването на данните на Потребителя, са направени от него лично и той носи отговорност за тях.

8.2.15. Когато Потребителят предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които Потребителят е предоставил достъп, включително по невнимание или грешка.

8.2.16. Във всички случаи Потребителят носи отговорност и се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди (загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на Дружеството, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Потребителя, включително свързани с извършване на операции чрез Платформата, с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Платформата и/или публикуване на съдържание.

8.2.17. Потребителят се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Дружеството, Създател на съдържание или за Трето лице. Дружеството си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали, информация, съобщения или коментари. При неизпълнение на тези задължения, Потребителят дължи на Дружеството заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.

8.2.18. При неправомерно и непозволено ползване на Услугите, предоставяни чрез Платформата, Потребителят носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на Дружеството. При констатиране на такива действия Дружеството има право да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Потребителя до Профила му и/или Платформата без да носи отговорност за вреди или загуба на данни от страна на Потребителя. Непозволено ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на техниката на Дружеството, включително надвишаването на лимита от процесорно време, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

8.2.20. Потребителят няма право да предоставя като свои Услугите, получени от Дружеството.

8.2.21. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.

8.2.22.При възникнал проблем с достъпа или ползването на Платформата Потребителят ще уведоми Дружеството на имейл адрес, публикуван в Платформата, или чрез контактната форма на Платформата. Дружеството ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

8.2.23. Потребителян няма право да нарушава авторските права и сродните им права, собственост на Дружеството, върху видеата, качени на платформата, като включително няма право да сваля, презаписва, преработва, разпространява, записва видеата качени на Платформата, които са собственост на Дружеството.

 

8.3. Права на Дружеството като собственик на Платформата

8.3.1 Потребителят разбира и се съгласява, че Дружеството има право на достъп до цялата информация, всички данни и материали, качени от Потребителя на Платформата, и има правото едностранно да установява кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Общи условия, закона и/или правата на Трети страни, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението от страна на Потребителя.

8.3.2 Потребителят разбира и се съгласява, че Дружеството има право по своя преценка едностранно и без предупреждение или предизвестие да извърши, което и да е от следните действия:да преустанови предоставянето на Потребителя на Услугите, да спре достъпа на Потребителя до Платформата, да изтрие цялата налична информация на Потребителя, качена на Платформата през неговия Потребителски профил, както и да изтрие, прекрати или блокира Профила на Потребителя временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя, в който и да е от следните случаи:

8.3.2.1. При преценка, направена едностранно от Дружеството за наличие на потенциален риск за сигурността или нарушаване или възпрепядстване на нормалното функциониране на Платформата или която и да е част от нея;

8.3.2.2. При едностранно установено от Дружествтото нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на Трети лица при ползване на услуги, предоставени от Платформата;

8.3.2.3. При едностранно установено от Дружествтото, нарушение от страна на Потребителя законите на Република България, европейското законодателство или друга държава, правата на Трети лица или настоящите Общи условия чрез качена от неговия Потребителски профил информация, материали или данни;

8.3.2.4. По вина или вследствие действията на Потребителя, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на настоящите Общи условия, Дружеството бъде санкционирано от свои контрагенти или трети лица, включително, но не само ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъде наложено ограничение са използване на услуги, не може да се ползва или се прекрати ползването на определени привилегии и помощи, бъде включено в т.нар. черни списъци или получи предупреждение за подобна санкция.

8.3.3. В случаите по чл. 8.3.2. от настоящите общи условия прекратяването на предоставянето на услуги, предлагани чрез Платформата и изтриването на информация, данни или Профил на Потребител няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Дружеството. В тези случаи Дружеството не носи отговорност за загуба на данни от Потребителя или друг вид претърпени от Потребителя или от Трети лица вреди или пропуснати ползи в следствие на изтриването на данни и информация.

8.3.4. Потребителят е запознат и се съгласява, че в случаите по 8.3.2. от настоящите общи условия, Потребителят дължи на Дружеството обезщетение за всички претърпени от Дружеството или Създател на съдържание вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Дружеството във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари.

8.3.5. Потребителят е запознат и се съгласява, че Дружеството има право, но не и задължение, да изтрива и материали на Потребителя, качени на Платформата, в случай че са налице условията за това. Дружеството може да управни това право едностранно и по собствена преценка.

8.3.6. Дружеството има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите на Потребителите и услугите, които предоставя чрез Платформата, да променя условията, начина за достъп, регистрация и т.н. Дружеството не носи отговорност пред Потребителя за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя вследствие на ограничаване или промяна на Услугите, които предоставя чрез Платформата. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел 21 по-долу.

8.3.7. Дружеството може да включва към своите Услуги и услуги, предоставени от Трети страни. Потребителят е запознат и се съгласява, че Дружеството не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Потребителя вследствие на установени с услугите от тези Трети страни.

8.3.8. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения, резултат от действия или бездействия на Трети страни, които не са под контрола на Дружеството.

8.3.9. Дружеството не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Потребителите, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на Потребителите.

8.3.10. Дружеството има право да преглежда съдържанието на публикуваната от Потребителя информация на Платформата, да изисква от Потребителя премахването ѝ или сам да премахва определени материали, коментари или друга информация, ако чрез тях се нарушават действащото законодателство, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

8.3.11. Дружеството не носи отговорност към Потребителя, когато Създател на съдържание е извършил закононарушение при предлагането и/или продажбата на своите Услуги или е увредил правата или законните интереси на Потребители и/или Трети лица.

8.3.12. Потребителят се съгласява, че при възникнал спор с Трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Дружеството, в следствие на действия или бездействия на Потребителя, последният се задължава да обезщети Дружеството за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от действия или бездействия на Потребителя, включително когато Потребителят е посочил неверни данни, нарушил е закона, правата на Трети лица, авторските или сродни права на Дружеството, Създателите на съдържание и Трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и др.

8.3.13. Потребителят също така е запознат и се съгласява да информира Дружеството за всякакви претенции, съдебни дела, задължения, загуби, глоби, санкции, щети и разноски, произтичащи от действия или пропуски на Дружеството или негови представители, служители, изпълнители и други във връзка с Услугите, които не са изрично описани като задължения на Дружество, включително, но не само, когато тези Услуги не отговарят на изявените от Потребителя нужди.

8.4. Отговорност и задължения на Дружеството

8.4.1. Дружеството няма задължение да извършва наблюдение на информацията и материалите, които Потребителят или Създателят на съдържание предоставя чрез Платформата, както и да проверява дали те отговарят на действащото законодателство, дали нарушават правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

8.4.2. Дружеството не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, както и за дейността на Потребителя.

8.4.3. Предоставяните от Дружеството услуги не обхващат осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети между Потребителя и Дружеството и ползване на Услугите като цяло. Дружеството не носи отговорност, ако Потребителят не може да ползва Услугите, предлагани на Платформата, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

8.4.5. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните от него услуги.

8.4.6. Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Потребителя или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Потребителя до Профила му, Платформата и/или Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Потребителя и упражняване на свързани с това права на Дружеството.

8.4.7. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като Дружеството ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.

8.4.8. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услуги при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Услугите, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. Дружеството няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

8.4.9. Цялото съдържание на Платформата се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Дружеството от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Дружеството не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели или резултат от предоставените Услуги.

8.4.10. С настоящото Дружеството отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Платформата е съвместима с всяка операционна система, мобилно устройство, компютърна платформа или браузъри, които Потребителят може да избере да използва, освен тези, изрично препоръчани от Дружеството. Освен това, Дружеството отхвърля всякакви гаранции, че Платформата, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.

8.4.11. Дружеството не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

8.4.12. Дружеството осигурява разумна техническа защита на Платформата.

8.4.13. Дружеството не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за достъп до видеа видеа, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

8.4.14. Дружеството не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена при първа възможност, както и когато Потребителят или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали Платформата без да спазват тези Общи условия, указанията на Дружеството или разпоредбите на закона.

8.4.15. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Дружеството е длъжно да предостави всяка информация и материали, с която разполага, относно Потребителя и неговата дейност. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Дружеството съхранява материалите на Потребителя, разположени на сървърите му, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Дружеството или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4.16. Неупражняването от Дружеството на някое право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия няма да представлява отказ от бъдещо упражняване на това право или прилагане на тази разпоредба. Отказът от такова право или разпоредба ще бъде в сила само ако е направен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на Дружеството. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, упражняването от която и да е от Страните на което и да е от средствата за правна защита съгласно настоящите Общи условия няма да засяга други нейни средства за защита съгласно тези Общи условия или други, предвидени в действащото законодателство. Ако по някаква причина компетентния съд счете някоя разпоредба на настоящите Общи условия за невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложена в максимално допустимия размер, а останалите разпоредби на настоящите Общи условия ще останат в пълна сила и действие.



 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

9.1. Потребителят разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Платформата, остава за Потребителя.

9.2. Потребителят е информиран и се съгласява, че Дружеството, някоя Трета страна, участваща в създаването, развитието или предоставянето на Платформата или каквито и да било услуги, предоставяни чрез Платформата, не носи отговорност за преки, или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или оронване на престижа и репутацията, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Платформата или всякакви услуги, предоставяни чрез Платформата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Дружеството е било информирано за възможността за такава вреда или не.

9.3. Дружеството не носи отговорност пред Потребителя за:

9.3.1. Унищожаване или загуба на данни, собственост на Потребителя, по причини, независещи от Дружеството;

9.3.2. Неспособност на Потребителя да използва Платформата;

9.3.3. Претенции от Трети лица срещу Потребителя при и по повод ползването на Платформата;

9.3.4. Незаконосъобразно използване на Платформата от страна на Потребителя;

9.3.5. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Потребителя;

9.3.6. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на Дружеството;

9.3.7. Ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

9.4. Във всички случаи отговорността на Дружеството, когато тя може да бъде ангажирана, се ограничава до размера на сумата, заплатена от Потребителя за дадена Услуга, която същият не е получил по причини, за които Дружеството виновно отговаря.

 

10.АВТОРСКИ ПРАВА И СРОДНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

10.1. По отношение на авторските права, сродните права и други права на интелектуална собственост на Платформата:

 

10.1.1. Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно Създателите на съдържание и Потребителите, всички права върху съдържанието на Платформата и всички материали, качени на Платформата, с изключение на видеосъдържанието и материалите, предоставени от Създатели на съдържание чрез техните авторски профили, принадлежат на Дружеството (включително наличните база данни) и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Дружеството и на императивните разпоредби на българското законодателство.

10.1.2. Видеосъдържанието и материалите, предоставени от Създатели на съдържание чрез техните авторски профили, принадлежат на същите и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Създателите на съдържание и на императивните разпоредби на българското законодателство. Собственикът на авторското право или автора се публикува до прозореца за достъп до видеосъдържанието.

10.1.3. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Дружеството и същото притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със Платформата. Дружеството е собственик и на домейна на Платформата с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Дружеството е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Дружеството и на императивните разпоредби на българското законодателство.

10.1.4.Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Потребителя на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Дружеството или Създателите на съдържание или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Дружеството или Създателите на съдържание, или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Дружеството си запазва всички такива права.

10.1.5. Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Потребителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата, включително материали от Профили и видеа качени на платформата, предоставени от създатели на съдържание.

10.1.6. При създаването на Профил в Платформата Потребителят не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Платформата, продуктите или марките на Дружеството или Създателите на съдържание или Трети лица.

10.1.7. Потребителят няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителя за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Дружеството.

10.1.8. Потребителите получават само право да ползват Платформата съгласно обичайното ѝ предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Платформата, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване на Платформата се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.

10.1.9. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Дружеството има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя без да дължи обезщетение на Потребителя, както и да иска от Потребителя обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Потребителя.

10.1.10. Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си или Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Дружеството съгласно настоящия раздел.

10.1.11. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Дружеството или Създателите на съдържание са валидни за всички Трети лица, независимо дали са регистрирани в Платформата и/или имат Профил, като при нарушение Дружеството има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Третите лица.

10.1.12. При копиране или възпроизвеждане на информация от Потребител вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Дружеството или Създателите на съдържание, същите имат правото да претендира от този Потребител обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди и пропуснати ползи в пълен размер.

10.1.13. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформата на Дружеството от самото Дружество или Създател на съдържание.

 

10.2. По отношение наотношение на авторските права, сродните права и други права на интелектуална собственост на видеата и материалите към видеата, качени на Платформата от Създатели на съдържание:

10.2.1. Създателите на съдържание, а в конкретни и изрично посочени случаи Дружеството притежават авторското право и сродните права на качените на Платформата видеа.

10.2.2. Потребителят притежава единствено правото на достъп до съответното видео, за което е заплатил на платформата.

10.2.3. Потребителят няма право да преработва, адаптира, синхронизира, превежда, приспособява и внася какъвто и да е вид промени в видеата, качени на платформата и включените в тях обекти на авторски и сродни на тях права, включване и използване на всяко едно от видеата или части от тях в създаване на нови, производни видео и други произведения или каквито и да е други материали.

10.2.4. Потребителят няма право да използва възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица цялата или част от качените на Платформата видеа

10.2.5. Потребителят е длъжен и да се въздържа от всякакви други действия и бездействия, извън посочените в настоящите Общи условия, с които нарушава или съдейства да се наруши правото на авторското право, сродните му права или други права на интелегктуална собственост на Дружеството или Създатели на съдържание.

10.2.6. Потребителите имат право да ползват достъпа до видеото само за лични, некомерсиални цели. Потребителите нямат право да ползват видеата за друга цел, извън посочената в т. 10.1.8 по-горе от настоящия раздел.

10.2.7. При ползването Потребителите нямат право следва и да се въздържат от всякакви действия, с които могат да злепоставят свои конкуренти или да нарушат законни права и интереси на Трети страни или разпоредби на действащото законодателство. При нарушаването на това задължение, Потребителят носи отговорност спрямо Създателя на съдържание, Дружеството и Трети лица.

10.2.8. Всеки вид ползване или действие с видео, качено на Платформата и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, извън изрично предоставеното право на достъп, описано тук, представлява грубо нарушение от страна на Потребителя на правата на Дружеството и на императивните разпоредби на българското законодателство.

10.2.9. Ползването на видео и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, което не е изрично описано в настоящите Общи условия и без предварително писмено разрешение от Дружеството или Създателя на съдържание е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Дружеството и на императивните разпоредби на българското законодателство.

10.2.10. Правото на достъп до видео се прекратява автоматично при нарушаване на настоящите Общи условия.

10.2.11. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Дружеството има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя без да дължи обезщетение на Потребителя, както и да иска от Потребителя обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Потребителя. Право на претенция може да има и Създателят на съдържанието, записал видеото.

10.2.12. Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си или Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Дружеството съгласно настоящия раздел.




 1. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛ

 

11.1. Дружеството има право едностранно да откаже да изпълни услуги, предлагани чрез Платформата, на Потребител, в това число да откаже завършване или изпълнение на поръчка за посредничество при осигуряване на достъп до конркетно видео, както и предаване на достъп до конкретно видео съдържание, без да носи отговорност за неизпълнение и без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане към Потребител, във всеки един от по-долу изброените случаи:

11.1.1 Потребителят е в неизпълнение на свои задължения, установени в закон, подзаконов нормативен акт или настоящите Общи условия;

11.1.2 Информацията, предоставена от Потребителя при регистрацията му или на по-късен етап, е непълна, неточна, невярна или невалидна;

11.1.3 Чрез действията си Потребителя може да увреди Дружеството, Създател на съдържание или свързани с Дружеството лица;

11.1.4 Поведението на Потребителя противоречи на настоящите Общи условия, както и ако поведението на Потребителя противоречи на морала или търговските практики, без да е нужно Потребителя да нарушава закона;

11.1.5 Потребителят не е заплатил пълния размер на цената за предоставяне на достъп до конкретно видео или за осъщественото посредничество.

11.2. Отказът се съобщава на Потребителя, само ако последният е предоставил валидни данни за контакт. В случай, че данните, предоставени от Потребителя са непълни, неточни или неверни, Дружеството не носи отговорност за неизпълнение, като Потребителят предварително е информиран и се съгласява, че при предоставяне на непълни, неточни или неверни данни същият се счита за уведомен за едностранното прекратяване на договора.

11.3. Страните се съгласяват, че Потребителя се счита за недобросъвестен и в следните случаи:

11.3.1. Налице e неспазване от страна на на Общите условия oт Потребителя;

11.3.2. Установено е арогантно, неморално или грубо отношение от Потребителя или лице, на което Потребителят е предоставил достъп до своя Потребителски профил към представителите на Дружеството или към Създатели на съдържание, или Трети страни;

11.3.3. установени са злоупотреби от страна на Потребителя или лице, на което Потребителят е предоставил достъп до своя Потребителски профил спрямо Дружеството и/или Създателите на съдържание.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

 

12.1. Вида на лични данни, които Дружеството събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни, предоставени от Потребителя са описани в Декларацията за защита на личните данни , изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Дружеството. Потребителят е запознат, че последната представлява отделен документ, поместен на отделно място в електронната страница на Платформата.

 1. При извършване на регистрацията на Профил Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с и приема Декларацията за защита на личните данни , изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 2. В случай че Потребителят извършва поръчка за достъп до конкретно видео без да има регистриран Профил на Платформата, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема Декларацията за защита на личните данни , изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679. В този случай Дружеството автоматично създава Профил на Потребителя и изпраща на същия код за достъп под формата на линк на посочения от Потребителя адрес на електронна поща.



 1. РЕКЛАМАЦИИ

 

13.1. Потребителят, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да предяви рекламация към Дружеството, когато предоставената на Платформата услуга от Създател на съдържание очевидно не съответства на услугата, договорена между Потребителя и Дружеството в настоящите Общи условия. Под очевидно несъответствие се разбира: видеото да не е записано от посоченото в описанието лице, във видеото липсва звук (освен ако това не е изрично указано в самото видео), във видеото няма картина (освен ако това не е изрично указано в самото видео и освен ако се дължи на софтуерен, хардуерен или друг проблем при Потребителя)

13.2. Рекламациите във връзка с услугите могат да бъдат направени в рамките на 14 дни от предоставянето на достъп до видеосъдържанието.

13.3. Рекламацията може да бъде предявена в електронна или писмена форма до упълномощен представител на Дружеството чрез Платформата, по имейл на следния имейл адрес: [email protected], по куриер или по пощата, или лично на адреса на Дружеството, посоен най-горе.

13.4. При предявяване на претенция Потребителят трябва да посочи своите данни, предмета на рекламацията и адреса за контакт, включително адрес на електронна поща. При подаване на рекламацията Потребителят прилага документите, на които тя се основава, включително: платежни документи, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с уговореното и други документи, подкрепящи претенцията.

13.5. Дружеството не може да приеме рекламацията, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.

 1. 6.Дружеството ще разгледа надлежно подаденит рекламации/оплаквания в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Потребителя.

13.7. Когато е предоставена несъответстваща услуга, в рамките на един месец от получаване на основателна рекламация Дружеството ще предостави услуга, която съответства на настоящите Общи условия.

13.8. Потребителят няма право на рекламации, ако несъответствието на услугите се дължи на действия, бездействия, факти или пропуски на Потребителя или на Трети страни.

13.9. Потребителите разбират и се съгласяват, че всички рекламации на Потребители, свързани със съдържанието видеата качени на следва да се предявяват директно към Създателя на съдържание, който е записал съответното видео, качено в платформата. Дружеството не носи отговорност за тях. В случай че Дружеството получи такива рекламации от Потребител, той ги препраща директно на Създателя на съдържание.

 

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ

14.1. Дружеството уведомява Потребителя, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребители, че съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите той има право да се откаже от Договора за услуга (като договор от разстояние или извън работното място) в срок до 14 дни от датата на сключването му чрез приемане на настоящите Общи условия. Съгласно чл. 57, ал. 1 обаче разпоредбите на чл. 50-56 от Закона за защита на потребителите относно правото на отказ на Потребителя не се прилагат за договорите за услуги след пълното изпълнение на услугата и когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на Потребителя и с потвърждението на Потребителя, че той или тя ще загуби правото си на отказ след пълното изпълнение на договора от търговеца.

14.2. С настоящото Потребителят декларира изричното си съгласие и приема, че след като започва да използва услугата, която се предоставя от Дружеството чрез Платформата, губи правото си на отказ. С настоящото Потребителят дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора. Потребителят разбира, че губи правото си на отказ със съгласието си да започне изпълнението на договора. За започване на изпълнение на догвора и негово изпълнение се приема отварянето на видеосъдържанието предоставено от Създател на съдържание на Платформата чрез натискане на бутона за възпроизвеждане на видео съдържанието или натискане върху линк за сваляне на съответни материали предоставени от създатели на съдържанието.

14.3. Преди да започне ползването на услугата, която е поръчал, Потребителят има право да се откаже от договора за услуга, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни след сключването на договора за услуга чрез приемане на настоящите Общи условия. Отказът се осъществява чрез изпращане на съобщение до Дружеството чрез Платформата, по имейл на следния имейл адрес: [email protected] или на друг адрес на електронна поща, посочен на Платформата, по куриер или по пощата, или лично на адреса на Дружеството, посочен най-горе. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Дружеството за решението си да се откаже от договора за услуга с недвусмислено изявление.

14.4. Отказът може да се извърши чрез попълване и изпращане на следния формуляр, но използването му е по избор:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ

До „ТОП ГУРУ” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206321488, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Любата“ № 15, представлявано от Управителя Мирослав Олегов Джоканов.

С настоящото Ви уведомявам, че искам да се откажа от Договора за услуга с Дружеството.

Дата на сключване: ................................. (посочете датата на приемане на Общите условия)

Имена на потребителя: ...................................................... (въведете имената си)

Адрес на потребителя: .............................................................................. (въведете Вашия адрес)

Имейл адрес на потребителя: .............................................................................. (въведете Вашия имейл адрес)

Подпис на потребителя: ............................... .... ... (ако формулярът е на хартиен носител)

Дата на уведомлението: ................

14.5. При отказ Дружеството връща на Потребителя всички предплатени и неизползвани суми в рамките на 14 дни от отказа, в случай че има такива.

14.6. Ако възстановяването е дължимо по закон, Дружествово ще възстанови сумите, като използва същия метод на плащане, използван от Потребителя при първоначалната транзакция. Евентуалните разходи за входящи преводи или загуби от обменни курсове, както и начислените от банката комисиони, са за сметка на Потребителя. Отговорността за доказване на надлежно упражненото право на отказ е на Потребителя.



 1. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

15.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Дружеството по предоставяне на услугите или прекратяване поддържането на Платформата без Дружеството да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя.

15.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали или прекрати настоящия договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на услугата с договора е незначително.

15.3. Прекратяването може да настъпи и във всеки един от посочените по-долу случаи:

15.3.1. по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Платформата;

15.3.2 в случай че Профилът на Потребителя бъде закрит/деактивиран съгласно настоящите Общи условия;

15.3.3. при упражняване на правото на отказ от Потребителя, съгласно Закона за защита на потребителите;

15.3.4 при упражняване на правото на отказ от Потребителя, съгласно раздел IX, т. 4.

15.4. Във всички случаи на прекратяване на договора Дружеството има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Потребителя от Платформата без да дължи уведомление, предизвестие или обезщетение на Потребителя.

15.5. При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват, изключение на това, че Потребителят няма да бъде освободен от задължението си да заплати на Дружеството всички суми, дължими или които ще станат дължими към датата на прекратяването.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 

16.1. Дружеството има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.

16.2. Дружеството има право да преустанови предлаганите услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Дружеството предупреждава Потребителя чрез Платформата.

16.3. В тези случаи Дружеството не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Потребителя.

16.4. Дружеството не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Дружеството.



 1. КОМУНИКАЦИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

17.1. С попълването на данните и координати за връзка Потребителят дава изричното си съгласие Дружеството да ползва всички технически средства за комуникация с Потребителя, за които Потребителят е посочил координати за връзка.

17.2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Потребителя не задължава Дружеството да осъществи контакт с Потребителя.

17.3. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Потребителя е български.



 1. УВЕДОМЛЕНИЯ

 

18.1 Всички уведомления във връзка с договора за услуга и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Платформата.

Уведомления до Дружеството:

Адрес: пощенският адрес на Дружеството, посочен най-горе.

Имейл: [email protected]

Уведомления до Потребителя: както е посочено в Профила на Потребителя в Платформата.

18.2. Потребителят приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Потребителя: изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на Платформата със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) на Платформата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.



 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

 

19.1. Всички посетители на Платформата, независими дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Дружеството, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, да не нарушават авторските права и сродните им права, правата на интелектуална собственост, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Дружеството или за Трето лице. Дружеството си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.



 1. ПРАВИЛА ПРИ ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

20.1. Страните декларират, че, в случай че която и да е от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече след себе си недействителност на настоящите Общи условия в цялост или на други техни части. Страните се съгласяват, че недействителната клауза ще бъде заместена от императивните правни норми в съответните закони или установената практика.



 1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

22.1. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия договор, в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на договора за услуги и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.

22.2. Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Платформата и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.

22.3. Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.

22.4. Потребителят се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане, в случай че такова се дължи.

22.5. Дружеството не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Потребителя или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Потребителя или друго лице.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

23.1. Дружеството си запазва правото по всяко време да променя едностранно настоящите Общи условия.

23.2. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството ще уведоми Потребителя по мейл или с нотификация чрез Платформата, като може да публикува на видно място в Платформата. Дружеството ще уведомява Потребителя за всякакви изменения на Общите условия не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди тяхното влизане в сила. Измененията в Общите условия не засягат услугите преди изтичане на 15-дневният срок на предизвестие.

23.3. В случай че Потребител не желае да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Услугите след влизане в сила на изменените Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения с Дружеството и ползването на Платформата, като уведоми Дружеството за това преди изтичане на срока на предизвестието по предходната точка.

23.4. Потребителят може да се откаже от посочения в т. 1 срок на настоящия раздел предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно т. 1 от настоящия раздел.

23.5. Ако Потребителят не уведоми Дружеството съгласно т. 2 от настоящия раздел, както и ако извърши действия в Платформата или продължи да ползва услугите на Дружеството чрез Платформата, се счита, че е приел промените.

23.6. Срокът на предизвестие, посочен в 23.2. от настоящия раздел, не се прилага във всеки един от посочените по-долу случаи, когато Дружеството:

23.6.1 е обвързано с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в т. 1;

23.6.2 трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на услугите, Потребителите или Създателите на съдържание от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

23.7. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени поръчки достъп до видеа.

23.8. При всички случаи, изброени в този раздел, Дружеството не носи отговорност за щети и пропуснати ползи на Потребителя .



 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

24.1. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, включително при ползване на Платформата от чуждестранни Потребители.



 1. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 

25.1. Всички бъдещи спорове, възникнали между Дружеството и Потребителя във връзка с Услугите, предоставяни чрез Платформата, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд, освен ако Страните не са уговорили друго.

25.2. По отношение на Потребители, имащи качеството на потребители по Закон за защита на потребителите, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с Договора за услуга или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и http://www.mi.government.bg/en/themes/spisak-na-organite-za-alternative-reshavane-na-user-porno-electronic-platforma-za-onlain- 1608-0.html).



 1. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 

26.1. Ако в качеството Ви на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата ви.



 1. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 

27.1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

27.1.1. Името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Дружествтото;

27.1.2 Всички характеристики на услугите, предоставяни от Дружеството чрез Платформата;

27.1.3 Наличност на услугите предлагани чрез Платформата;

27.1.4 Информация за съдържанието, предназначението и начина на използване на услугите;

27.1.5 Крайна цената на услугите с включени всички данъци и такси, ако има такива;

27.1.6 Начина и сроковете на плащане и другите условия на предоставяне на услугите, ако има такива;

27.1.7 Периода, за който цената на услугите е в сила;

27.1.8 Условията за ползване на услугите;

27.1.9 Условията, срока и начина за рекламация и отказ;

27.1.10 Рисковете и опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на Услугите;

27.1.11 Информация за контакт с Дружеството, включително по телефон и електронна поща;

27.1.12 Техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

27.1.13 Техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

27.1.14 Съгласието на Потребителя с настоящите Общи условия и придружаващия ги договор за услуга ще се съхраняват в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Дружеството;

27.1.15 Договорът с Дружеството се сключва на български език;

27.1.16 Дружестово не е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.

27.2. Потребителят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние за ползване на Платформата.

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. С настоящите Общи условия се съдържа информация за дейността и се уреждат отношенията между „Tоп Гуру“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“), с ЕИК 206321488, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Любата“ № 15, което притежава и администрира Уеб сайта: www.topguru.bg, от една страна и от друга създателите на съдържание, които използват услугите на Уеб сайта: topguru.bg и неговите поддомейни, собственост на Дружеството.
 2. С приемането на настоящите Общи условия Създателят на съдържание декларира, че е запознат и с Общите условия за ползване на Платформата Top Guru за Потребители, които се намират на следния електронен адрес:http://www.topguru.bg/terms-and-conditions , и се съгласява, че същите го обвързват в частите, в които засягат права и задължения на Създателите на съдържание.

 

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

 • 1. „Дружество“ означава „Tоп Гуру“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“), с ЕИК 206321488, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Любата“ № 15, което притежава и администрира Уеб сайта:www.topguru.bg

 

 • 2. „Платформа“ означава уеб базираната електронна страница topguru.bg и всички нейни поддомейни и подстраници, в който Дружеството предоставя достъп до платена услуга, представляваща посредничество при свързване на Създатели на съдържание и потребители за предоставяне на достъп до запис на видео съдържание– образователни, развлекателни и други видеа, представени от създатели на съдържание чрез предоставените от Дружеството електронни ресурси и системи. Платформата предоставя на Потребителя информация за услугите на Дружеството, които Потребителят може да ползва при спазване от негова страна на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания от Дружеството. Услугите, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени на Платформата, не се предоставят от Дружеството и не могат да бъдат изисквани от Платформата, от Потребител или от която и да е Трета страна.

 

 • 3 „Потребител“ означава физическо лице, което е ползвател на Уеб сайта и е извършило съответната регистрация в него;

 

 • 4 „Посетител“ означава физическо лице, което посещава/ползва Уеб сайта без да се е регистрирало и създало акаунт в него;

 

 • 5 „Създател на съдържание“ означава всяко лице, посочено на Платформата като изпълнител на Услуга, представляваща запис видео съдържание – образователни, развлекателни и други видеа. Създател на съдържание може да бъде дееспособно физическо лице, което успешно се е регистрирал като автор в платформата и е създал авторски профил.

 

 • 6 „Профил“ по смисъла на тези общи условия означава личният профил на Потребителя, който се е регистрирал по някоя от формите за регистрация в Платформата, който позволява на Потребителя да ползва услугите, предоставяни чрез Платформата.

 

 • 7. „Услуга“ на Платформата означава:

 

 • Посредническа услуга, изразяваща се в предоставяне на технически и организационни мерки, както и свързване на Потребители и Създатели на съдържание за достъп до запис на видео съдържание – образователни, развлекателни и други видеа, срещу заплащане на определената цена;
 • Достъп до предоставените от Създателите на съдържание информационни ресурси и данни, рекламно-информационни съобщения и бюлетини чрез Платформата;
 • Достъп до дискусионни публикации чрез коментари и докладване на админ на Платформата;
 • Достъп до регистрация и създаване на Потребителски профил в Платформата;
 • Достъп до регистрация и създаване на Профил на създател на съдържание в Платформата;

 

 • 8 „Общи условия“ означава настоящите Общи условия, които представляват договор за предоставяне на посредническа услуга, която се предоставя от Дружеството на Създателя на съдържание, съгласно условията посочени в същите. Този договор има правнообвързваща сила за Дружеството и Създателите на съдържание на Платформата. Страни по договора са Дружеството, от една страна, и Създателят на съдържание, от друга страна. Общите условия включват условия за ползване на Платформата, правила за регистрация на профил, за поръчване и получаване на Услуга, правата и задълженията на Създателите на съдържание, ползващи Платформата, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Платформата. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Платформата, Създателят на съдържание декларира и заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Създателя на съдържание на и/или чрез Платформата представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения с Дружеството. Създателят на съдържание следва да прочете внимателно действащите Общи условия преди да пристъпи към ползване на Платформата. Приемането и съгласието с тези Общи условия е задължителна предпоставка за използването на Платформата и предоставяне на Услуга на Създател на съдържание.

 

 • 9 „Директен маркетинг“ означава предлагане на стоки и/или услуги на Създатели на съдържание, Потребители и Посетители на Уеб сайта чрез рекламно-информационни съобщения или бюлетин по електронна поща, телефон, чрез публикации в Уеб сайта или по друг начин;

 

 • 10. „Страни“ - означава общото наименование на Дружеството, Потребителят и Създателят на съдържание.

 

 • 11 „Страна“ - означава Дружеството, Потребителят или Създателят на съдържание.

 

 • 12 „Трети страни/лица“ означава всички други лица, организации и органи освен Дружеството, Потребителя или Създателят на съдържание.

 

 1. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДО ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 

3.1.Цената на Услугата за предоставяне на достъп до видеосъдържание е в размер, определен от Създателя на съдържание за всяко отделно видео или поредица от видеа за Потребител - физическо лице, и е посочена на Платформата в български лева. Цената за посредничеството е определена от Дружеството като процент от крайната цена за достъпа до видеосъдържение, определена от Създателя на съдържание, като е калкулирана в крайната цена обявена на Платформата за съответното видеосъдържание.

3.2. Цената на Услугата за достъп до видеосъдържание е в български лева и е крайна цена с включени всички данъци и такси, освен ако в Платформата не е посочено друго.

3.3. Цената на Услугата за предоставяне на достъп до видеосъдържание и посредничеството се заплаща от определенатата от Създателя на съдържание цена за достъп, като Платформата удържа уговорения процент при покупка от страна на Потребител.

3.4. В случай, че не е уговорено друго, процентът който Платформата удържа като цена на посредническата услуга е 20 % от посочената от Създателя на съдържание цена за достъп до видеосъдържание.

3.5. Цената на Услугата за посредничество при предоставяне на достъп до конкретно видеосъдържание, която Дружеството се задължава да предостави на Създателя на съдържание, е процент от тази, посочена на Платформата към момента на извършване на поръчката от Потребителя, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Дружеството си запазва правото да уведоми Потребителя и Създателя на съдържание за действителната цена на посредничеството и/или цената на достъпа до конкретното видео съдържание.

3.6. Крайната дължима от Потребителя сума представлява сбор от цената за достъп до избраните видеа и процентът за осъщественото посредничество, до които Потребителят е заявил достъп и които Потребителят е поръчал.

3.7. Създателят на съдържание потвърждава, че му е известно и се съгласява, че Дружеството има право да променя едностранно по собствена преценка, по всяко време и без предизвестие, цената за посредничество при достъп до конкретно видеосъдържание, като такива промени няма да засягат поръчки за достъп до конкретно видеосъдържание, които вече са платени от Потребител към момента на промяната.

3.8. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че Създателят на съдържание има право да променя едностранно, по собствена преценка, по всяко време и без предизвестие цената за достъп до конкретно видеосъдържание, като такива промени няма да засягат поръчки за достъп до конкретно видеосъдържание, които вече са платени от Потребител към момента на промяната.

3.9. Платформата изисква цената за достъп до конкретно видеосъдържание и посредничеството при осъществяването му да бъде платена предварително от Потребителя в пълен размер преди да бъде предоставен достъп до същото през Потребителския профил. Условие за завършване на поръчката за предоставяне на достъп до видеосъдържание е, Потребителят да е заплатил пълната цена, определена от съответния Създател на съдържание за достъп до конкретното видео и посредничеството на Дружеството за същото.

3.10. При заплащането на сумата от Потребителя, Платформата автоматично удържа процентното възнаграждение за осъщественото посредничество.

3.11. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че заплащането на цената на услугите е единствената възможност на Потребителя да получи достъп до поръчаното видео или поредица от видеа с посредничествтото на Дружеството, осигурено чрез Платформата съгласно клаузите на настоящите Общи условия.

3.12. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че правото на получаване на достъп до конкретно видеосъдържание възниква единствено след заплащане на съответната цена за достъп до видеото на Създателя на съдържание и съответната цена за посредничеството на Дружеството, като Създателят на съдържание няма да предлага каченото от него видеосъдържание на други платформи и няма да го разпространява без посредничеството на Платформата срещу заплащане или безплатно за срока, в който видеосъдържанието е качено на Платформата.

3.13. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че Дружеството не дължи предоставянето на Услуга чрез Платформата, която не е изрично поръчана и платена от Потребителя.

3.14. Създателят на съдържание може да определя отстъпки за цените на достъп до видеосъдържанието му, качено на Платформата. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че отстъпките следва да са съобразени с изискванията на българското законодателство и допълнителните правила, определени от Дружеството.

3.15. Правилата, приложими за такива отстъпки, са обозначени на мястото, където е показана отстъпката в Платформата. Отстъпките могат да се предоставят чрез промо кодове или други определени от Дружеството начини (напр. промоции, отстъпки за лоялност, индивидуални отстъпки, отстъпки на случаен принцип или отстъпки, които Потребителят получава в резултат на участие в състезание, томбола или клиентско проучване).

3.16. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират и кумулират при поръчка и закупуване на достъп до едно и също видео, освен в случаите, когато това е изрично упоменато на съответното място в Платформата.

3.17. Дружеството не дължи връщане на вече платени суми за посредничество при поръчан достъп до конкретно видеосъдържание, както и за самата услуга по предоставянето на видеосъдържание от Създател на съдържание. Дори Създателят на съдържание и/или Потребителят да решат да прекратят едностранно ползването на Услугите, предлагани от Дружеството чрез Платформата, това прекратяване се счита за осъществено по отношение на поръчки, които не са завършени, респективно не е платената цената за същите.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ НА СЪЗДАТЕЛ НА СЪДЪРЖАНИЕ

 

4.1. Електронната страница, на която се намира Платформата, е свободно достъпна. Достъпът до услугите, предлагани чрез Платформата от Създателите на съдържание, както и пълните функционалности на същата, се достъпват чрез регистрация и създаването на Профил на Създател на съдържание.

4.2.Регистрацията на Профил на Създател на съдържание е безплатна и е по желание на последния. Регистрацията на Профил на Създател на съдържание изисква попълването на предоставения на Платформата формуляр за регистрация на Създател на съдържание. Във формата за регистрация е необходимо Създателят на съдържание да посочи задължително най-малко следните данни:

 1. Име и фамилия;
 2. Адрес на електронна поща (имейл);
 3. Парола;
 4. Телефонен номер;
 5. ЕГН, ЕИК, номер по БУЛСТАТ и друга необходима идентифицираща информация за целите на извършване на плащания към Създателите на съдържание;
 6. IBAN на банкова сметка и друга необходима информация за целите на нареждане на парични средства към Създателя на съдържание.
 1. Други изискуеми данни съгласно формуляра за регистрация на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на Дружеството. Преди да направи регистрация на Профил, Създателят на съдържание следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия за Създатели на съдържание и с Политиката за защита на личните данни на Дружеството.

4.4. При регистрацията на Профил на Създател на съдържание, той се задължава да си създаде профил в системата за плащания „Страйп“ чрез Платформата,  на интернет адрес: (Моля изпратете мейл на [email protected] и алтернатива [email protected] за да Ви бъде предоставен уникален уеб адрес за директна регистрация.) или чрез интернет страницата на Платформата Страйп или мобилното ѝ приложение.

4.5. С приемане на настоящите Общи условия Създателите на съдържание, попълнили формуляра за регистрация и потвърдили регистрацията си чрез натискането на бутона за регистрация дават право на Дружеството и/или на служители в същото да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация на същото и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо с оглед изпълнението на настоящите Общи условия при предоставяне на услугата.

4.6. След попълване изцяло на задължителните данни в съответните полета във формуляра за регистрация на Платформата. След натискане на бутона за потвърждение на регистрацията, същата се счита за успешно потвърдена, а профилът на Потребителя се счита за активиран.

4.7.Създатели на съдържание могат да бъдат физически или юридически лица. Физически лица могат да бъдат създатели на съдържание само ако са дееспособни и са над 18 годишна възраст. На непълнолетни и малолетни физически лица Дружеството не предоставя услуги като Създатели на съдържание. Дружеството си запазва правото да отказва регистрация и достъп на лица, които са под 18-годишна възраст (доколкото могат да бъдат идентифицирани като такива).

4.8. За въведените лични данни се прилага Политиката за защита на личните данни на Дружеството.

4.9. След успешната регистрация и активация на Профил, Създателят на съдържание може да осъществява свободно достъп до Профила си, създаден в Платформата чрез въвеждане на посочения от Създателя на съдържание при регистрацията си адрес на електронна поща и избраната от него парола за достъп.

4.10. Когато Създател на съдържание създаде и активира своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната програма на Дружеството, предоставена чрез Платформата. Преди да ползва услугите на Платформата, Създателят на съдържание следва да отбележи на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия за създатели на съдържание и с Политиката за защита на личните данни на Дружеството чрез поставяне на отметка.

4.11. Счита се, че Създателят на съдържание е съгласен с и е приел настоящите Общи условия, с извършване на регистрацията на Профил, активирането му и изразяване на съгласието на Създателя на съдържание с Общите условия, чрез поставяне на отметка на обозначеното за това място. От момента на изпълнението на всички условия по предходното изречение договорът между страните се счита за сключен.

4.12. С извършване на регистрацията и активирането на профила лицето декларира и гарантира, че не е недееспособно, както и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

4.13. Всяко лице, при регистрацията на своя Профил на платформата, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в Платформата. Дружеството не носи отговорност, ако Създател на съдържание или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Дружеството не може да предостави която и да е от услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Създателя на съдържание.

4.14. По своя преценка Дружеството има право да откаже предоставянето на която и да е от услугите, предлагани чрез Платформата, както и да откаже регистрация на Профил на Създател на съдържание в Платформата или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил на Създател на съдържание. Предходното изречение се прилага във всички случаи, в които Създателят на съдържание не е попълнил изцяло и/или правилно необходимата информация, както и при съмнения, че Създателят на съдържание не отговаря на условията за ползване на услугите, предлагани чрез Платформата (например при недееспособност на лицето, невярно въведени данни, липса на представителна власт, както и всякаква друга причина, поради която право да използва услугите предлагани чрез Платформата или не изпълнява изискванията на закон, подзаконов нормативен акт, Платформата и/или тези Общи условия), нарушил е настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Потребители, други Създатели на съдържание или Трети страни във връзка с предлаганите чрез Платформата услуги, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Създателя на съдържание или запазване или възстановяване на информацията и материалите в Профила на Създателя на съдържание.

4.15. Създателят на съдържание носи отговорност за всички действия или бездействия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия Профил. Потребителят се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му в Платформата на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Създателят на съдържание предостави данните за достъп до профила си на трето лице се счита, че същият го е упълномощил да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка. В този случай Създателят на съдържание отговаря за действията на това лице, извършени в Платформата чрез неговия Профил като за свои.

4.16. В случаите по предходната точка Дружеството не отговаря за направени разпореждания с парични средства от Профила на Създателя на съдържание.

4.17. Създателят на съдържание носи отговорност за попълнените и заявени от него информация, данни и услуги чрез Профила си на Платформата. Правилата по предходното изречение се прилагат и в случаите, когато същите са предоставени по телефона на Дружеството, ако има такива. Дружеството не отговаря ако на основание невярно попълнени данни произтекат каквито и да е било вреди и/или липси на средства от Профила на Създателя на съдържание и/или грешно направени преводи за Създателя на съдържание.

4.18. Създателят на съдържание се задължава да уведоми Дружеството при всяка промяна в данните, които е предоставил на Дружеството, като в противен случай, Дружеството не носи отговорност за изпълнение на услугите предоставени чрез Платформата, както и каквито и да е било вреди и/или липси на средства от Профила на Създателя на съдържание и/или грешно направени преводи за Създателя на съдържание.

4.19. При попълване от Създателя на съдържание и/или Трето лице на непълни или неточни данни, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия, които могат да доведат до възпрепятстване на Дружеството да предоставя услугите, предлагани чрез Платформата или на Потребител да достъпи услугите, предлагани от Създателя на Съдържание чрез Платформата, Създателят на съдържание носи отговорност за заплащане на посредничеството и поръчания от Потребител чрез Платформата достъп до видеосъдържание, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Дружеството.

4.20. Във всички случаи Създателят на съдържание носи отговорност за плащането на посредничеството, както и за всякакви допълнителни разходи, вреди и пропуснати ползи, понесени от Дружеството, Потребители или други Създатели на съдържание и/или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Създателя на съдържание или липса на последващо уведомление съгласно т.17 по-горе.

 

 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ КЪМ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

 

5.1. При регистрация на Създателя на съдържание, последният се съгласява и е запознат, че следва да си създаде профил в системата за разплащания „Страйп“ чрез Платформата или на интернет страницата на системата за разплащания - (Моля изпратете мейл на [email protected] и алтернатива [email protected] за да Ви бъде предоставен уникален уеб адрес за директна регистрация) или чрез мобилното приложение.

5.2. Всички плащания се извършват само в български лева.

5.3. Дружеството не носи отговорност, ако даден метод на плащане, избран от Потребителя включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на първото.

5.4. Създателят на съдържание разбира и се съгласява, че при превод на парични средства за достъп до каченото от него видеосъдържание на Платформата от системата за разплащания Страйп към посочената от Създателя на съдържание банкова сметка или други средства за електронно разплащане, за Създателя на съдържание могат да бъдат начислени банкови, преводни или други такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/разплащателна институция или Страйп.

5.5. Всички банкови и други такси, банкови комисионни и комисионни на трети лица във връзка с плащането на обявената от него цена за достъп до видеосъдържание, загуби от валутен курс или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Създателя на съдържание. Създателят на съдържание се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Дружеството да получи пълния размер на цената за предоставяне на посредничество при осигуряване на достъп до конкретно видеосъдържание, определена от Дружеството за конкретно видеосъдържание.

5.6. В случай че Потребителят изиска издаването и има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за достъп до конкретно видеосъдържание, Създателят на съдържание е длъжен да издаде фактура за предоставените от него услуги. В тези случаи Дружеството издава фактура за предоставените услуги по посредничеството, а Създателите на съдържание за предоставения достъп до видеосъдържание.

 

 1. КАЧВАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В ПЛАТФОРМАТА ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ:

 

6.1. Всеки Създател на съдържание може да качи в Платформата свое видеосъдържание чрез успешно регистирания от него Профил в Платформата.

6.2. Каченото видеосъдържание в Платформата подлежи на предварително одобрение от Дружеството в рамките до 2 работни дни (два работни дни), считано от деня следващ този на направената заявка за качване от Създателя на съдържание.

6.3. След като каченото видеосъдържание бъде одобрено от Дружеството, то ще бъде достъпно и видно за Потребителите на Платформата, които ще могат заплащат за Услуга по ползването му.

6.4. Каченото видеосъдържание не трябва да съдържа нецензурни, вулгарни, обидни или други накърняващи доброто име и морала, думи, изрази и/или жестове, изпълнени от Създателя на съдържание и/или Трето лице, включено във видеото и/или чрез него се нарушава закона и/или правата на Трети лица.

6.5. Записаното от Създател на съдържание и одобрено от Дружеството видео се предоставя на Потребителя, който е поръчал и заплатил за ползването му, с посредничеството на Дружеството, осъществено чрез Платформата.

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАТФОРМАТА

 

7.1. Платформата предоставя на Създателите на съдържание информация за предоставяните от Дружеството услуги по посредничество и предоставя на Създателите на съдържание функционалности, свързани с качване, споделяне, поръчване и получаване на достъп от Потребители до конкретно видеосъдържание, записано и качено на Платформата от Създатели на съдържание, чрез техния авторски профил, срещу заплащане на определена от Създателя на съдържание цена и определена от последния, както и цена за осъщественото посредничество при спазване от страна на Потребителите на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните Услуги.

7.2. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че същият предоставя Услугите по записване на конкретното видеосъдържание и материалите към същото ако има такова, предлагани чрез Платформата, като отговаря за информацията, предоставена чрез Платформата от него и/или чрез неговия профил.

7.3. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че данните и информацията, включени в Профилите на Потребители, авторски профили, базата данни на Платформата, както и цялата информация относно същите, са предоставени от съответните Създатели на съдържание и Потребителите. Дружеството не носи отговорност за предоставените данни и информация в профилите на Потребители или авторските профили.

7.4. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че лицата по предходната точка са отговорни за цялата информация и данни, които се предлагат чрез Платформата.

7.5. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че в случай, че Потребител има въпроси относно дадена информация, свързана с конкретно видео или друг материал, предоставен от първия, Дружеството има право да насочва Потребителя директно към съответния Създател на съдържание.

7.6. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че носи отговорност за грешки и/или непълноти в описанието и характеристиките на видеата, записани от него и качени на Платформата, като всички претенции на Потребителя във връзка с подобни вреди следва да се отправят директно към Създателя на съдържание.

7.7. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задължения на Потребителите, свързани с включително, но не само, заплащане на достъпа до видеосъдържанието или друг вид услуга предлагана от Създателя на съдържание чрез Платформата.

7.8. Създателите на съдържание са запознати, приемат и се съгласяват, че Потребителят носи отговорност спрямо Създателят на съдържание за посочените в предходната точка обстоятелства.

7.9. Всички претенции на Създателя на съдържание във връзка с вреди, възникнали вследствие на някое от условията по предходните точки, следва да се отправят директно към Потребителя.

7.10. Създателите на съдържание носят отговорност за предоставената от тях чрез Платформата информация. Създателите на съдържание, които предоставят и въвеждат информацията, носят отговорност за всички действия и бездействия, извършени от тях чрез Платформата и/или чрез техния профил.

7.11. Дружеството може да съдейства по своя преценка за уреждане на спорове между Създател на съдържание и Потребител, ако Създателят на съдържание изпрати информация за възникналия спор с Потребител или друг Създател на съдържание чрез предоставения за това формуляр на Платформата или на електронната поща на Дружеството: [email protected]

7.12. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че Дружеството не носи отговорност за съдържанието, предоставено или въведено от Потребителите и/или Създателите на съдържание на Профилите им на Платформата, както и за описанието, информацията, изображенията, видео материалите или другите елементи или характеристики относно Потребителите и /или Създателите на съдържание и записаните от последните видеа.

7.13. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че Дружеството не носи отговорност и за всички други данни, информация и материали, въведени, публикувани или предоставени от Потребители, Създатели на съдържание или Трети лица чрез Платформата, включително коментари и съдържание на комуникация между Потребители, Създатели на съдържание и Трети лица.

7.14. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че Дружеството не носи отговорност за авторските права върху изображенията или другите обекти на интелектуална собственост, включени във видеата, или материалите предоставени от Създатели на съдържание, Потребители или Трети лица.

7.15. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че Дружеството не носи отговорност за това дали фотографии, видео материалите или други предоставени чрез Платформата материали и съдържание са на съответния Създател на съдържание или Потребител, включително дали последните притежават авторски права или сродни права върху изображенията, видео материалите или другите обекти на интелектуална собственост, както и дали видеата са с необходимото съдържание или качество, както и дали Създателят на съдържанието има авторски и/или сродни права като например да ги публикува и използва.

7.16. Отговорността за актуализиране на данните и информацията в Профилите на Създатели на съдържание е на последните.

7.17. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява всички претенции във връзка със съдържанието и актуалността на данните и информацията, публикувани от Потребител в профила му и/или на Платформата по друг начин, както и при поръчките за достъп до конкретно видеосъдържание, да бъдат предявени директно към него.

7.18. В случай че Дружеството претърпи каквито и да е вреди във връзка с предоставени на Потребителя услуги, Създателят на съдържание е запознат, съгласява се и се задължава да възстанови на Дружеството всички претърпени от същото вреди, включително имуществени санкции, обезщетения, компенсации, разноски и адвокатски хонорари в разумен размер.

7.19. Създателите на съдържание носят цялата отговорност за всички създадени от тях и качени на Платформата материали, коментари и комуникация, които нарушават правата на Дружеството, Потребителите и/или Трети лица или противоречат на приложимото законодателство, подзаконови нормативни актове и настоящите Общи условия.

7.20. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява всички претенции във връзка с нарушени авторски или други права следва да бъдат предявени директно към друг Потребител или друг Създател на съдържание, който е използвал съответния обект на авторско право в своето съдържание, което е предоставило на Дружеството за публикуване.

7.21. Платформата предоставя възможност и други ползватели на Платформата да направят коментари, да дадат становище или по друг начин да дадат оценка относно Потребител и/или Създател на съдържание.

7.22. В този случай отговорността на действията и бездействията на Потребител, извършвани чрез Платформата, е изцяло на съответния Потребител.

7.23. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че Дружеството не носи отговорност дали коментарите, становищата и/или дадените по друг начин оценки на лицата, които са ги направили, са верни и дали отговарят на изискванията на закона, морала или добрите нрави.

7.24. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че всички претенции по предходните точки следва да се предявяват към него, съответно към лицата, направили коментар, дали становище и/или оценка.

7.25. Всички отношения на Създатели на съдържание с Потребителя или с Трети лица се уреждат от името и за сметка на Създателя на съдържание, освен ако Дружеството не е поело изричен ангажимент във връзка с уреждането тези отношения.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

8.1. Права на Създателя на съдържание при използване на Платформата

 

8.1.1 Създателят на съдържание има право да ползва Услугите, предлагани чрез Платформата, като спазва задълженията си съгласно настоящите Общи условия и заплаща надлежно и в срок указаните от Дружеството цени за предоставяне на посредничество при осигуряване на достъп до конкретни видеа.

8.1.2. Създателят на съдържание има право да определя свободно съдържанието на каченото от него видеосъдържание на Платформата, както и съдържанието на материалите приложени към видеосъдържанието, стига същите да не противоречат на настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Създателят на съдържание или от която ползва Услугите, указанията на Платформата и допълнителните указания на Дружеството, правилата на морала и добрите нрави, както и/или да не зачитат правата и законните интереси на Третите лица

8.1.3. Създателят на съдържание има право да определя цената за достъп до каченото от него на Платформата видеосъдържание.

8.1.4. Създателят на съдържание има право да направи профила си на Платформата неактивен за неопределен период от време. При повторно активиране на Профила Създателят на съдържание има право да направи повторна преценка дали да одобри или не регистрацията на Профил на Създател на съдържание. Преди да направи профила си неактивен Създателят на съдържание дължи предоставяне на всички поръчани от него достъп до конкретни видеа, преди момента на отказ / изтриване/деактивиране на Профила му.

8.1.5.Създателят на съдържание има право да се откаже от ползване на Платформата и от Услугите, предоставяни чрез нея, по всяко време, като изтрие Профила си чрез избиране на функцията “Изтрий профила” или друга аналогична функция на Платформата. В този случай, Създателят на съдържание дължи предоставяне на всички поръчани от него достъп до конкретни видеа, преди момента на отказ / изтриване/деактивиране на Профила му. Същото правило се прилага и във всички случаи, когато Създателят на съдържание свали или прекъсне достъпа на Потребители до конкретно видеосъдържание.

 

8.2. Задължения на Създателите на съдържание при използване на Платофрмата. Отговорост.

8.2.1 При ползването на Платформата и на Услугите, предлагани на нея, Създателят на съдържание се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Създателят на съдържание или от която ползва Услугите, указанията на Платформата и допълнителните указания на Дружеството, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.

8.2.2. Създателят на съдържание се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Платформата връзки към информация, както и инструкции за съдържание на видео, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание, които:

8.2.2.1. противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Потребителят или от която ползва Услугите или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни;

8.2.2.2. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;

8.2.2.3. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;

8.2.2.4. които нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;

8.2.2.5 които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;

8.2.2.6 които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;

8.2.2.7. са заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.

8.2.3. Създателят на съдържание се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Платформата, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица до нея, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на Потребители, други Създатели на съдържание, посетители и други Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на Потребители, останалите Създатели на съдържание, Партньори, посетители и други Трети лица.

8.2.4.Създателят на съдържание се задължава да не извършва чрез Платформата забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация/лиценз за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.

8.2.3. Създателят на съдържание се задължава да уведомява незабавно Дружеството за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на Платформата, включително от негови представители или Трети лица.

8.2.4. Създателят на съдържание няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Платформата и/или Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

8.2.5. Създателят на съдържание носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил или Платформата, в случай че няма регистриран Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Създателят на съдържание е длъжен незабавно трябва да уведоми Дружеството. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Създателя на съдържание или през Платформата, с използването на данните на Създателя на съдържание, са направени от него лично и той носи отговорност за тях.

8.2.6. Когато Създателят на съдържание предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които Създателят на съдържание е предоставил достъп, включително по невнимание или грешка.

8.2.7. Във всички случаи Създателят на съдържание носи отговорност и се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди (загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на Дружеството, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Създателя на съдържание, включително свързани с извършване на операции чрез Платформата, плащания и нареждане на пари от Профил на създателя на съдържание, или с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Платформата и/или публикуване на съдържание.

8.2.8. Създателят на съдържание се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Дружеството, друг Създател на съдържание или за Трето лице. Дружеството си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали, информация, съобщения или коментари. При неизпълнение на тези задължения, Създателят на съдържание дължи на Дружеството заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.

8.2.9. При неправомерно и непозволено ползване на Услугите, предоставяни чрез Платформата, Създателят на съдържание носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на Дружеството. При констатиране на такива действия Дружеството има право да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Създателя на съдържание до Профила му и/или Платформата без да носи отговорност за вреди или загуба на данни от страна на Създателя на съдържание. Непозволено ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на софтуера на Платформата или техниката на Дружеството, включително надвишаването на лимита от процесорно време, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

8.2.10. Създателят на съдържание няма право да предоставя като свои Услугите, получени от Дружеството.

8.2.11. Създателят на съдържание сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.

8.2.12.При възникнал проблем с достъпа или ползването на Платформата Създателят на съдържание ще уведоми Дружеството на имейл адрес, публикуван в Платформата, или чрез контактната форма на Платформата. Дружеството ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

8.2.13. Потребителят няма право да нарушава авторските права и сродните им права, собственост на Дружеството, авторските права на други Създатели на съдържание върху видеата, качени на платформата, като включително няма право да сваля, презаписва, преработва, разпространява, записва видеата качени на Платформата, които са собственост на Дружеството и/или други Създатели на съдържание.

8.2.14. Създателят на съдържание се задължава в случай че Потребителят изиска издаването и има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за достъп до конкретно видео съдържание, да издаде същите, като ги генерира чрез Платформата, стига Потребителят да е предоставил всички необходими за издаването им данни.

8.2.15. Създателят на съдържение е запознат и се съгласява, че първият носи тежестта за деклариране и заплащане на дължимите данъци и такси по отношение на получените суми за достъп до видеосъдържание. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че Платформата няма задължение да декларира или обявява от тяхно име сумите получени от Създателя на съдържание като цена за достъп до видеосъдържание.

8.2.16. Създателят на съдържание се задължава да предостави достъп до видеосъдържание на всички Потребители на Платформата, които са заявили и заплатили обявената от тях цена за достъп.

8.2.17. Създателят на съдържание се задължава да предостави достъп до видеосъдържанието си на Потребителите на Платформата на цените, които е обявил в същата. Създателят има право едностранно да променя цената на предлагания от тях достъп до видеосъдържание, но се задължава да предостави на Потребителите вече заплатили цената, достъп при първоначалните условия

8.2.18. Създателят на съдържание няма право да разпространява, качва или възпроизвежда видеосъдържанието качено на Платофрмата чрез други полтформи, уебсайтове или средства за разпространение за срока, в който видеосъдържанието е качено на Платформата.

 

8.3. Права на Дружеството като собственик на Платформата

8.3.1 Създателят на съдържание разбира и се съгласява, че Дружеството има право на достъп до цялата информация, всички данни и материали, качени от Създателя на съдържание на Платформата, и има правото едностранно да установява кои действия на Създателя на съдържание представляват нарушение на настоящите Общи условия, закона и/или правата на Трети страни, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението от страна на Създателя на съдържание.

8.3.2 Създателят на съдържание разбира и се съгласява, че Дружеството има право по своя преценка едностранно и без предупреждение или предизвестие да извърши, което и да е от следните действия:да преустанови предоставянето на Създателя на съдържание на Услугите, да спре достъпа на Създателя на съдържание до Платформата, да изтрие цялата налична информация на Създателя на съдържание, качена на Платформата през неговия Профил, както и да изтрие, прекрати или блокира Профила на Създателя на съдържание временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Създателя на съдържание, в който и да е от следните случаи:

8.3.2.1. При преценка, направена едностранно от Дружеството за наличие на потенциален риск за сигурността или нарушаване или възпрепядстване на нормалното функциониране на Платформата или която и да е част от нея;

8.3.2.2. При едностранно установено от Дружествтото нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на други Създатели на съдържание, или Трети лица при ползване на услуги, предоставени от Платформата;

8.3.2.3. При едностранно установено от Дружествтото, нарушение от страна на Създателя на съдържание законите на Република България, европейското законодателство или друга държава, правата на Трети лица или настоящите Общи условия чрез качена от неговия Потребителски профил информация, материали или данни;

8.3.2.4. По вина или вследствие действията на Създателя на съдържание, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на настоящите Общи условия, Дружеството бъде санкционирано от свои контрагенти или трети лица, включително, но не само ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъде наложено ограничение са използване на услуги, не може да се ползва или се прекрати ползването на определени привилегии и помощи, бъде включено в т.нар. черни списъци или получи предупреждение за подобна санкция.

8.3.3. В случаите по чл. 8.3.2. от настоящите общи условия прекратяването на предоставянето на услуги, предлагани чрез Платформата и изтриването на информация, данни или Профил на Създател на съдържание няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Дружеството. В тези случаи Дружеството не носи отговорност за загуба на данни от Създател на съдържание или друг вид претърпени от Създателя на съдържание или от Трети лица вреди или пропуснати ползи в следствие на изтриването на данни и информация.

8.3.4. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че в случаите по 8.3.2. от настоящите общи условия, Създателят на съдържание дължи на Дружеството обезщетение за всички претърпени от Дружеството или друг Създател на съдържание, или Потребител вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Дружеството във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари.

8.3.5. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че Дружеството има право, но не и задължение, да изтрива и материали на Създателя на съдържание, качени на Платформата, в случай че са налице условията за това. Дружеството може да управни това право едностранно и по собствена преценка.

8.3.6. Дружеството има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите на Потребителите и услугите, които предоставя чрез Платформата, да променя условията, начина за достъп, регистрация и т.н. Дружеството не носи отговорност пред Създателя на съдържание за претърпени вреди и пропуснати ползи от Създателя на съдържание вследствие на ограничаване или промяна на Услугите, които предоставя чрез Платформата. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел 19 по-долу.

8.3.7. Дружеството може да включва към своите Услуги и услуги, предоставени от Трети страни. Създателят на съдържание е запознат и се съгласява, че Дружеството не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Потребителя вследствие на установени с услугите от тези Трети страни.

8.3.8. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения, резултат от действия или бездействия на Трети страни, които не са под контрола на Дружеството.

8.3.9. Дружеството не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Създателите на съдържание, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на Създателя на съдържание.

8.3.10. Дружеството има право да преглежда съдържанието на публикуваната от Създателя на съдържание информация на Платформата, да изисква от Създателя на съдържание премахването ѝ или сам да премахва определени материали, коментари или друга информация, ако чрез тях се нарушават действащото законодателство, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

8.3.11. Дружеството не носи отговорност към Създателя на съдържание, когато Потебител е извършил закононарушение при покупка на Услуги или е увредил правата или законните интереси на Създателя на съдържание и/или Трети лица.

8.3.12. Създателят на съдържание се съгласява, че при възникнал спор с Трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Дружеството, в следствие на действия или бездействия на Създателя на съдържание, последният се задължава да обезщети Дружеството за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от действия или бездействия на Създателя на съдържание, включително когато последният е посочил неверни данни, нарушил е закона, правата на Трети лица, авторските или сродни права на Дружеството, други Създатели на съдържание и Трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и др.

8.3.13. Създателят на съдържание също така е запознат и се съгласява да информира Дружеството за всякакви претенции, съдебни дела, задължения, загуби, глоби, санкции, щети и разноски, произтичащи от действия или пропуски на Дружеството или негови представители, служители, изпълнители и други във връзка с Услугите, които не са изрично описани като задължения на Дружество, включително, но не само, когато тези Услуги не отговарят на изявените от Потребителя нужди.

8.4. Отговорност и задължения на Дружеството

8.4.1. Дружеството няма задължение да извършва наблюдение на информацията и материалите, които Потребителят или Създателят на съдържание предоставя чрез Платформата, както и да проверява дали те отговарят на действащото законодателство, дали нарушават правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

8.4.2. Дружеството не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, както и за дейността на Потребителя.

8.4.3. Предоставяните от Дружеството услуги не обхващат осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети между Създателя на съдържание и Дружеството и ползване на Услугите като цяло. Дружеството не носи отговорност, ако Създателят на съдържание не може да ползва Услугите, предлагани на Платформата, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

8.4.5. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните от него услуги.

8.4.6. Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Създателя на съдържание или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Създателя на съдържание до Профила му, Платформата и/или Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Създателя на съдържание и упражняване на свързани с това права на Дружеството.

8.4.7. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като Дружеството ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.

8.4.8. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услуги при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Услугите, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. Дружеството няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

8.4.9. Цялото съдържание на Платформата се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Дружеството от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Дружеството не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели или резултат от предоставените Услуги.

8.4.10. С настоящото Дружеството отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Платформата е съвместима с всяка операционна система, мобилно устройство, компютърна платформа или браузъри, които Потребителят може да избере да използва, освен тези, изрично препоръчани от Дружеството. Освен това, Дружеството отхвърля всякакви гаранции, че Платформата, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.

8.4.11. Дружеството не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

8.4.12. Дружеството осигурява разумна техническа защита на Платформата.

8.4.13. Дружеството не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за достъп до видеа видеа, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

8.4.14. Дружеството не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена при първа възможност, както и когато Потребителят или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали Платформата без да спазват тези Общи условия, указанията на Дружеството или разпоредбите на закона.

8.4.15. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Дружеството е длъжно да предостави всяка информация и материали, с която разполага, относно Създателя на съдържание и неговата дейност. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Дружеството съхранява материалите на Създателя на съдържание, разположени на сървърите му, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Дружеството или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4.16. Неупражняването от Дружеството на някое право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия няма да представлява отказ от бъдещо упражняване на това право или прилагане на тази разпоредба. Отказът от такова право или разпоредба ще бъде в сила само ако е направен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на Дружеството. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, упражняването от която и да е от Страните на което и да е от средствата за правна защита съгласно настоящите Общи условия няма да засяга други нейни средства за защита съгласно тези Общи условия или други, предвидени в действащото законодателство. Ако по някаква причина компетентния съд счете някоя разпоредба на настоящите Общи условия за невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложена в максимално допустимия размер, а останалите разпоредби на настоящите Общи условия ще останат в пълна сила и действие.



 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

9.1. Създателят на съдържание разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Платформата, остава за първия.

9.2. Създателят на съдържание е информиран и се съгласява, че Дружеството, някоя Трета страна, участваща в създаването, развитието или предоставянето на Платформата или каквито и да било услуги, предоставяни чрез Платформата, не носи отговорност за преки, или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или оронване на престижа и репутацията, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Платформата или всякакви услуги, предоставяни чрез Платформата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Дружеството е било информирано за възможността за такава вреда или не.

9.3. Дружеството не носи отговорност пред Създателя на съдържание за:

9.3.1. Унищожаване или загуба на данни, собственост на Създателя на съдържание, по причини, независещи от Дружеството;

9.3.2. Неспособност на Създателя на съдържание да използва Платформата;

9.3.3. Претенции от Трети лица и/или Потребители и/или други Създатели ба съдържание срещу Създателя на съдържание при и по повод ползването на Платформата;

9.3.4. Незаконосъобразно използване на Платформата от страна на Създателя на съдържание;

9.3.5. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Създателя на съдържание;

9.3.6. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на Дружеството;

9.3.7. Ако Създателят на съдържание не може да осъществи достъп, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

9.4. Във всички случаи отговорността на Дружеството, когато тя може да бъде ангажирана, се ограничава до размера на сумата, заплатена от Потребителя за дадена Услуга, която същият не е получил по причини, за които Дружеството виновно отговаря.

9.5. Дружеството не отговаря за парични средства, които не са достигнали до Създателя на съдържание, включително, но не само поради техническа неизправност на определен метод за плащане, недобросъвестно поведение на Потребител, използващ Платформата, неизпълнение от страна на Създателя на съдържание на Общи условия на банка, платежна система, институция и/или дружество за опериране с плащания.

 

10.АВТОРСКИ ПРАВА И СРОДНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

10.1. По отношение на авторските права, сродните права и други права на интелектуална собственост на Платформата:

 

10.1.1. Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно Създателите на съдържание и Потребителите, всички права върху съдържанието на Платформата и всички материали, качени на Платформата, с изключение на видеосъдържанието и материалите, предоставени от Създатели на съдържание чрез техните авторски профили, принадлежат на Дружеството (включително наличните база данни) и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Дружеството и на императивните разпоредби на българското законодателство.

10.1.2. Видеосъдържанието и материалите, предоставени от Създатели на съдържание чрез техните авторски профили, принадлежат на същите и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права.Създателите на съдържание дават изричното си съгласие Дружеството да съхранява временно предоставеното от тях видеосъдържание за целите на предлагането му чрез Платформата и изпълнението на настоящия договор при общи условия. Собственикът на авторското право или автора се публикува до прозореца за достъп до видеосъдържанието.

10.1.3. Създателят на съдържание дава изричното си съгласие Дружеството безвъзмездно да изпозлва кратките рекламни видеа /трейлъри/ и други графични изображения към конкретно видеосъдържание за целите на рекламиране на Платформата, за срока, в който същото е качено и съществува на Платформата.

10.1.4. Създателят на съдържание дава изричното си съгласие Дружеството безвъзмездно да изпозлва произволно избрани части от каченото от Създателя на съдържание видео с общо времетраене не по-дълго от 60 секунди за целите на рекламиране на Платформата, за срока, в който същото е качено и съществува на Платформата.

10.1.4. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Дружеството и същото притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със Платформата. Дружеството е собственик и на домейна на Платформата с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Дружеството е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Дружеството и на императивните разпоредби на българското законодателство.

10.1.4.Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Създателя на съдържание на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия, както и авторското право върху каченото от Създателя на съдържание видеосъдържание и материали) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Дружеството или на други Създатели на съдържание или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Дружеството или другите Създатели на съдържание, или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Дружеството си запазва всички такива права.

10.1.5. Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Създателят на съдържание няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата, включително материали от Профили и видеа качени на Платформата, предоставени от Дружеството и/или други създатели на съдържание.

10.1.6. При създаването на Профил в Платформата Създателят на съдържание не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Платформата, продуктите или марките на Дружеството или другите Създатели на съдържание или Трети лица.

10.1.7. Създателят на съдържание няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Създателя на съдържание за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Дружеството.

10.1.8. Създателят на съдържание получават само право да ползва Платформата съгласно обичайното ѝ предназначение, без право да променя или копира материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършва декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Платформата, да премахва обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахва авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване на Платформата се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.

10.1.9. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Дружеството има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя без да дължи обезщетение на Потребителя, както и да иска от Потребителя обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Потребителя.

10.1.10. Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си или Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Дружеството съгласно настоящия раздел.

10.1.11. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Дружеството или Създателите на съдържание са валидни за всички Трети лица, независимо дали са регистрирани в Платформата и/или имат Профил, като при нарушение Дружеството има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Третите лица.

10.1.12. При копиране или възпроизвеждане на информация от Потребител вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Дружеството или Създателите на съдържание, същите имат правото да претендира от този Потребител обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди и пропуснати ползи в пълен размер.

10.1.13. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформата на Дружеството от самото Дружество или Създател на съдържание.

 

10.2. По отношение наотношение на авторските права, сродните права и други права на интелектуална собственост на видеата и материалите към видеата, качени на Платформата от Създатели на съдържание:

10.2.1. Създателите на съдържание, а в конкретни и изрично посочени случаи Дружеството притежават авторското право и сродните права на качените на Платформата видеа.

10.2.2. Потребителят притежава единствено правото на достъп до съответното видео, за което е заплатил на платформата.

10.2.3. Потребителят няма право да преработва, адаптира, синхронизира, превежда, приспособява и внася какъвто и да е вид промени в видеата, качени на платформата и включените в тях обекти на авторски и сродни на тях права, включване и използване на всяко едно от видеата или части от тях в създаване на нови, производни видео и други произведения или каквито и да е други материали.

10.2.4. Потребителят няма право да използва възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица цялата или част от качените на Платформата видеа

10.2.5. Потребителят е длъжен и да се въздържа от всякакви други действия и бездействия, извън посочените в настоящите Общи условия, с които нарушава или съдейства да се наруши правото на авторското право, сродните му права или други права на интелегктуална собственост на Дружеството или Създатели на съдържание.

10.2.6. Потребителите имат право да ползват достъпа до видеото само за лични, некомерсиални цели. Потребителите нямат право да ползват видеата за друга цел, извън посочената в т. 10.1.8 по-горе от настоящия раздел.

10.2.7. При ползването Потребителите нямат право следва и да се въздържат от всякакви действия, с които могат да злепоставят свои конкуренти или да нарушат законни права и интереси на Трети страни или разпоредби на действащото законодателство. При нарушаването на това задължение, Потребителят носи отговорност спрямо Създателя на съдържание, Дружеството и Трети лица.

10.2.8. Всеки вид ползване или действие с видео, качено на Платформата и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, извън изрично предоставеното право на достъп, описано тук, представлява грубо нарушение от страна на Потребителя на правата на Дружеството и на императивните разпоредби на българското законодателство.

10.2.9. Ползването на видео и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, което не е изрично описано в настоящите Общи условия и без предварително писмено разрешение от Дружеството или Създателя на съдържание е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Дружеството и на императивните разпоредби на българското законодателство.

10.2.10. Правото на достъп до видео се прекратява автоматично при нарушаване на настоящите Общи условия.

10.2.11. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Дружеството има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя без да дължи обезщетение на Потребителя, както и да иска от Потребителя обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Потребителя. Право на претенция може да има и Създателят на съдържанието, записал видеото.

10.2.12. Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си или Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Дружеството съгласно настоящия раздел.




 1. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА СЪЗДАТЕЛ НА СЪДЪРЖАНИЕ

 

11.1. Дружеството има право едностранно да откаже да изпълни услуги, предлагани чрез Платформата, на Създател на съдържание, в това число да откаже завършване или изпълнение на поръчка за посредничество при осигуряване на достъп до конркетно видео, както и предаване на достъп до конкретно видео съдържание, или да задържи превод на парични средства към Създателя на съдържание, без да носи отговорност за неизпълнение и без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане към Създателя на съдържание, във всеки един от по-долу изброените случаи:

11.1.1 Създателят на съдържание е в неизпълнение на свои задължения, установени в закон, подзаконов нормативен акт или настоящите Общи условия;

11.1.2 Информацията, предоставена от Създателя на съдържание при регистрацията му или на по-късен етап, е непълна, неточна, невярна или невалидна;

11.1.3 Чрез действията си Създателя на съдържание може да увреди Дружеството, друг Създател на съдържание или свързани с Дружеството лица;

11.1.4 Поведението на Създателя на съдържание противоречи на настоящите Общи условия, както и ако поведението на Създателя на съдържание противоречи на морала или търговските практики, без да е нужно Потребителя да нарушава закона;

11.2. Отказът се съобщава на Създателя на съдържание, само ако последният е предоставил валидни данни за контакт. В случай, че данните, предоставени от Потребителя са непълни, неточни или неверни, Дружеството не носи отговорност за неизпълнение, като Създателят на съдържание предварително е информиран и се съгласява, че при предоставяне на непълни, неточни или неверни данни същият се счита за уведомен за едностранното прекратяване на договора.

11.3. Страните се съгласяват, че Потребителя се счита за недобросъвестен и в следните случаи:

11.3.1. Налице e неспазване от страна на на Общите условия oт Създателя на съдържание;

11.3.2. Установено е арогантно, неморално или грубо отношение от Създателя на съдържание или лице, на което Създателят на съдържание е предоставил достъп до своя Профил към представителите на Дружеството или към Създатели на съдържание, или Трети страни;

11.3.3. установени са злоупотреби от страна на Създателя на съържание или лице, на което Създателя на съдържание е предоставил достъп до своя Профил спрямо Дружеството и/или други Създатели на съдържание.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

 

12.1. Вида на лични данни, които Дружеството събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни, предоставени от Потребителя са описани в Декларацията за защита на личните данни , изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Дружеството. Потребителят е запознат, че последната представлява отделен документ, поместен на отделно място в електронната страница на Платформата.

 1. При извършване на регистрацията на Профил Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с и приема Декларацията за защита на личните данни , изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 2. В случай че Потребителят извършва поръчка за достъп до конкретно видео без да има регистриран Профил на Платформата, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема Декларацията за защита на личните данни , изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679. В този случай Дружеството автоматично създава Профил на Потребителя и изпраща на същия код за достъп под формата на линк на посочения от Потребителя адрес на електронна поща.



 1. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

13.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Дружеството по предоставяне на услугите или прекратяване поддържането на Платформата без Дружеството да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя.

13.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали или прекрати настоящия договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Създателят на съръжание не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на услугата с договора е незначително.

13.3. Прекратяването може да настъпи и във всеки един от посочените по-долу случаи:

13.3.1. по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Платформата;

13.3.2 в случай че Профилът на Създателя на съдържание бъде закрит/деактивиран съгласно настоящите Общи условия;

13.4. Във всички случаи на прекратяване на договора Дружеството има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Създателя на съдържание от Платформата без да дължи уведомление, предизвестие или обезщетение на Потребителя.

13.5. При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват, изключение на това, че Създателят на съдържание няма да бъде освободен от задължението си да заплати на Дружеството всички суми, дължими или които ще станат дължими към датата на прекратяването.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 

14.1. Дружеството има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.

14.2. Дружеството има право да преустанови предлаганите услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Дружеството предупреждава Потребителя чрез Платформата.

14.3. В тези случаи Дружеството не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Потребителя.

14.4. Дружеството не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Дружеството.



 1. КОМУНИКАЦИЯ СЪС СЪЗДАТЕЛЯ НА СЪДЪРЖАНИЕ

 

15.1. С попълването на данните и координати за връзка Създателят на съдържание дава изричното си съгласие Дружеството да ползва всички технически средства за комуникация със Създателя на съдържание, за които Създателят на съдържание е посочил координати за връзка.

15.2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Създателя на съдържание не задължава Дружеството да осъществи контакт със същия.

15.3. Езикът на тези Общи условия и комуникация със Създателя на съдържание е български.



 1. УВЕДОМЛЕНИЯ

 

16.1 Всички уведомления във връзка с договора за услуга и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Платформата.

Уведомления до Дружеството:

Адрес: пощенският адрес на Дружеството, посочен най-горе.

Имейл: [email protected]

Уведомления до Създателя на съдържание: както е посочено в Профила на Създателя на съдържание в Платформата.

16.2. Създателят на съдържание приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Създателя на съдържание: изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на Платформата със съдържание, което се попълва или избира от Създателя на съдържание или отбелязване в поле (чек бокс) на Платформата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.



 1. ПРАВИЛА ПРИ ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

17.1. Страните декларират, че, в случай че която и да е от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече след себе си недействителност на настоящите Общи условия в цялост или на други техни части. Страните се съгласяват, че недействителната клауза ще бъде заместена от императивните правни норми в съответните закони или установената практика.



 1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

18.1. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия договор, в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на договора за услуги и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.

18.2. Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Платформата и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.

18.3. Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.

18.4. Потребителят се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане, в случай че такова се дължи.

18.5. Дружеството не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Потребителя или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Потребителя или друго лице.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

19.1. Дружеството си запазва правото по всяко време да променя едностранно настоящите Общи условия.

19.2. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството ще уведоми Създателя на съдържание по мейл или с нотификация чрез Платформата, като може да публикува на видно място в Платформата. Дружеството ще уведомява Създателя на съдържание за всякакви изменения на Общите условия не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди тяхното влизане в сила. Измененията в Общите условия не засягат услугите преди изтичане на 15-дневният срок на предизвестие.

19.3. В случай че Създателят на съдържание не желае да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Услугите след влизане в сила на изменените Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения с Дружеството и ползването на Платформата, като уведоми Дружеството за това преди изтичане на срока на предизвестието по предходната точка.

19.4. Създателят на съдържание може да се откаже от посочения в т. 1 срок на настоящия раздел предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно т. 1 от настоящия раздел.

19.5. Ако Създателят на съдържание не уведоми Дружеството съгласно т. 2 от настоящия раздел, както и ако извърши действия в Платформата или продължи да ползва услугите на Дружеството чрез Платформата, се счита, че е приел промените.

19.6. Срокът на предизвестие, посочен в 23.2. от настоящия раздел, не се прилага във всеки един от посочените по-долу случаи, когато Дружеството:

19.6.1 е обвързано с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в т. 1;

19.6.2 трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на услугите, Потребителите или Създателите на съдържание от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

19.7. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени поръчки достъп до видеа.

19.8. При всички случаи, изброени в този раздел, Дружеството не носи отговорност за щети и пропуснати ползи на Потребителя .



 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

20.1. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, включително при ползване на Платформата от чуждестранни Потребители.



 1. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 

21.1. Всички бъдещи спорове, възникнали между Дружеството и Създателя на съдържание във връзка с Услугите, предоставяни чрез Платформата, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд, освен ако Страните не са уговорили друго.



 1. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 

22.1. С приемането на настоящите Общи условия Създателят на съдържание декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

22.1.1. Името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Дружествтото;

22.1.2 Всички характеристики на услугите, предоставяни от Дружеството чрез Платформата;

22.1.3 Наличност на услугите предлагани чрез Платформата;

22.1.4 Информация за съдържанието, предназначението и начина на използване на услугите;

22.1.5 Крайна цената на услугите с включени всички данъци и такси, ако има такива;

22.1.6 Начина и сроковете на плащане и другите условия на предоставяне на услугите, ако има такива;

22.1.7 Периода, за който цената на услугите е в сила;

22.1.8 Условията за ползване на услугите;

22.1.9 Условията, срока и начина за рекламация и отказ;

22.1.10 Рисковете и опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на Услугите;

22.1.11 Информация за контакт с Дружеството, включително по телефон и електронна поща;

22.1.12 Техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

22.1.13 Техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

22.1.14 Съгласието на Създателя на съдържание с настоящите Общи условия и придружаващия ги договор за услуга ще се съхраняват в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Дружеството;

22.1.15 Договорът с Дружеството се сключва на български език;

22.1.16 Дружестово не е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.

22.2. Създателя на съдържание дава съгласието си за сключването на договор от разстояние за ползване на Платформата.